Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až máj 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 306 442,00 8 046,26 315 928,00 8 295,34 -9 486,00 -249,07
SLUŽBY 47 545,90 1 248,42 45 662,90 1 198,97 1 883,00 49,44
  Doprava 20 525,80 538,95 13 597,70 357,04 6 928,10 181,91
  Cestovný ruch 12 188,10 320,02 8 793,30 230,89 3 394,80 89,14
  Iné služby celkom 14 832,00 389,44 23 271,90 611,05 -8 439,90 -221,61
VÝNOSY 16 065,90 421,84 43 691,40 1 147,21 -27 625,50 -725,36
  Kompenzácie pracovníkov 7 379,40 193,76 212,20 5,57 7 167,20 188,19
  Výnosy z investícii 8 686,50 228,08 43 479,20 1 141,64 -34 792,70 -913,55
BEŽNÉ TRANSFÉRY 8 244,20 216,47 3 598,70 94,49 4 645,50 121,98
BEŽNÝ ÚČET 378 298,00 9 932,99 408 881,00 10 736,01 -30 583,00 -803,02
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 534,40 40,29 1 046,90 27,49 487,50 12,80
FINANČNÝ ÚČET 924 155,10 24 303,16 -893 188,50 -23 518,79 30 966,60 784,38
PRIAME INVESTÍCIE 245 174,50 6 437,56 -212 439,30 -5 578,03 32 735,20 859,53
V zahraniči (priamy investor = rezident) 13 158,30 345,50 -22 229,20 -583,67 -9 070,90 -238,18
  Majetková účasť 528,00 13,86 -108,60 -2,85 419,40 11,01
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -531,30 -13,95 -531,30 -13,95
  Ostatný kapitál 12 630,30 331,63 -21 589,30 -566,87 -8 959,00 -235,24
V SR (podnik priamej investície = rezident) 232 016,20 6 092,06 -190 210,10 -4 994,36 41 806,10 1 097,71
  Majetková účasť 21 739,80 570,82 -2 241,80 -58,86 19 498,00 511,96
  Reinvestovaný zisk 23 148,40 607,81 0,00 0,00 23 148,40 607,81
  Ostatný kapitál 187 128,00 4 913,43 -187 968,30 -4 935,49 -840,30 -22,06
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 172 826,60 4 587,22 -186 090,80 -4 962,50 -13 264,20 -375,28
  Aktíva 34 636,70 909,46 -46 254,50 -1 214,51 -11 617,80 -305,05
  Pasíva 138 189,90 3 677,76 -139 836,30 -3 747,99 -1 646,40 -70,23
OSTATNÉ INVESTÍCIE 506 154,00 13 278,38 -494 658,40 -12 978,26 11 495,60 300,12
Dlhodobé 54 463,90 1 430,64 -57 801,50 -1 520,41 -3 337,60 -89,78
  Aktíva 10 405,00 273,20 -2 425,40 -63,68 7 979,60 209,52
  Pasíva 44 058,90 1 157,43 -55 376,10 -1 456,73 -11 317,20 -299,30
Krátkodobé 451 690,10 11 847,75 -436 856,90 -11 457,85 14 833,20 389,90
  Aktíva 179 427,00 4 711,22 -186 817,40 -4 905,28 -7 390,40 -194,05
  Pasíva 272 263,10 7 136,52 -250 039,50 -6 552,57 22 223,60 583,95
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 925 689,50 24 343,45 -894 235,40 -23 546,28 31 454,10 797,18
CHYBY A OMYLY         11 130,90 308,04
CELKOVÁ BILANCIA -99 479,90 -2 653,70 111 481,90 2 955,90 12 002,00 302,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 99 480,10 2 653,70 -111 481,90 -2 955,90 -12 001,80 -302,20
Vklady 0,00 0,00 -16 624,30 -440,70 -16 624,30 -440,70
Cenné papiere 99 480,10 2 653,70 -94 857,60 -2 515,20 4 622,50 138,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -94 857,60 -2 515,20 -94 857,60 -2 515,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 99 480,10 2 653,70 0,00 0,00 99 480,10 2 653,70
REZERVNÉ AKTÍVA 99 479,90 2 653,70 -111 481,90 -2 955,90 -12 002,00 -302,20

Použitý kurz: USD = 38,085 Sk