Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až apríl 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 237 810,00 6 145,76 249 559,00 6 449,39 -11 749,00 -303,63
SLUŽBY 38 188,10 986,90 36 515,20 943,67 1 672,90 43,23
  Doprava 16 539,70 427,44 10 820,70 279,64 5 719,00 147,80
  Cestovný ruch 9 732,30 251,51 6 921,50 178,87 2 810,80 72,64
  Iné služby celkom 11 916,10 307,95 18 773,00 485,15 -6 856,90 -177,20
VÝNOSY 11 628,30 300,51 32 947,80 851,47 -21 319,50 -550,96
  Kompenzácie pracovníkov 5 785,20 149,51 179,40 4,64 5 605,80 144,87
  Výnosy z investícii 5 843,10 151,00 32 768,40 846,84 -26 925,30 -695,83
BEŽNÉ TRANSFÉRY 6 594,40 170,42 2 916,90 75,38 3 677,50 95,04
BEŽNÝ ÚČET 294 220,80 7 603,59 321 938,90 8 319,91 -27 718,10 -716,32
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 172,00 30,29 653,10 16,88 518,90 13,41
FINANČNÝ ÚČET 736 780,40 19 033,28 -720 702,40 -18 632,26 16 078,00 401,02
PRIAME INVESTÍCIE 189 260,40 4 891,08 -165 130,90 -4 267,50 24 129,50 623,58
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 842,60 280,21 -20 040,10 -517,90 -9 197,50 -237,69
  Majetková účasť 517,00 13,36 -84,00 -2,17 433,00 11,19
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -425,10 -10,99 -425,10 -10,99
  Ostatný kapitál 10 325,60 266,85 -19 531,00 -504,74 -9 205,40 -237,90
V SR (podnik priamej investície = rezident) 178 417,80 4 610,87 -145 090,80 -3 749,60 33 327,00 861,27
  Majetková účasť 13 958,00 360,72 -1 771,40 -45,78 12 186,60 314,94
  Reinvestovaný zisk 18 518,70 478,58 0,00 0,00 18 518,70 478,58
  Ostatný kapitál 145 941,10 3 771,58 -143 319,40 -3 703,82 2 621,70 67,75
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 169 766,70 4 387,30 -169 811,90 -4 388,47 -45,20 -1,17
  Aktíva 27 263,10 704,56 -32 218,30 -832,62 -4 955,20 -128,06
  Pasíva 142 503,60 3 682,74 -137 593,60 -3 555,85 4 910,00 126,89
OSTATNÉ INVESTÍCIE 377 753,30 9 754,90 -385 759,60 -9 976,28 -8 006,30 -221,39
Dlhodobé 24 339,40 629,01 -28 782,40 -749,97 -4 443,00 -120,96
  Aktíva 10 324,90 266,83 -2 190,40 -56,61 8 134,50 210,22
  Pasíva 14 014,50 362,18 -26 592,00 -693,36 -12 577,50 -331,18
Krátkodobé 353 413,90 9 125,89 -356 977,20 -9 226,32 -3 563,30 -100,43
  Aktíva 139 919,80 3 615,97 -152 179,70 -3 932,80 -12 259,90 -316,83
  Pasíva 213 494,10 5 509,92 -204 797,50 -5 293,52 8 696,60 216,41
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 737 952,40 19 063,57 -721 355,50 -18 649,13 16 596,90 414,43
CHYBY A OMYLY         15 294,10 395,09
CELKOVÁ BILANCIA -85 707,80 -2 223,20 89 880,70 2 316,40 4 172,90 93,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 85 708,00 2 223,20 -89 880,70 -2 316,40 -4 172,70 -93,20
Vklady 0,00 0,00 -16 190,70 -417,40 -16 190,70 -417,40
Cenné papiere 85 708,00 2 223,20 -73 690,00 -1 899,00 12 018,00 324,20
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -73 690,00 -1 899,00 -73 690,00 -1 899,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 85 708,00 2 223,20 0,00 0,00 85 708,00 2 223,20
REZERVNÉ AKTÍVA 85 707,80 2 223,20 -89 880,70 -2 316,40 -4 172,90 -93,20

Použitý kurz: USD = 38,695 Sk