Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až marec 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 176 416,00 4 528,60 182 207,00 4 677,25 -5 791,00 -148,65
SLUŽBY 28 920,00 742,38 28 292,20 726,26 627,80 16,12
  Doprava 12 181,80 312,71 8 391,30 215,40 3 790,50 97,30
  Cestovný ruch 7 231,00 185,62 5 126,30 131,59 2 104,70 54,03
  Iné služby celkom 9 507,20 244,05 14 774,60 379,26 -5 267,40 -135,21
VÝNOSY 8 742,80 224,43 24 365,30 625,46 -15 622,50 -401,03
  Kompenzácie pracovníkov 4 197,20 107,74 146,90 3,77 4 050,30 103,97
  Výnosy z investícii 4 545,60 116,69 24 218,40 621,69 -19 672,80 -505,00
BEŽNÉ TRANSFÉRY 4 862,90 124,83 2 336,50 59,98 2 526,40 64,85
BEŽNÝ ÚČET 218 941,70 5 620,23 237 201,00 6 088,95 -18 259,30 -468,72
KAPITÁLOVÝ ÚČET 900,70 23,12 599,20 15,38 301,50 7,74
FINANČNÝ ÚČET 570 586,80 14 644,93 -551 328,30 -14 159,06 19 258,50 485,87
PRIAME INVESTÍCIE 142 811,30 3 665,96 -121 733,90 -3 124,91 21 077,40 541,06
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 653,60 273,48 -17 138,40 -439,94 -6 484,80 -166,46
  Majetková účasť 516,00 13,25 -20,60 -0,53 495,40 12,72
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -318,80 -8,18 -318,80 -8,18
  Ostatný kapitál 10 137,60 260,23 -16 799,00 -431,23 -6 661,40 -171,00
V SR (podnik priamej investície = rezident) 132 157,70 3 392,49 -104 595,50 -2 684,97 27 562,20 707,52
  Majetková účasť 11 431,30 293,44 -685,70 -17,60 10 745,60 275,84
  Reinvestovaný zisk 13 889,10 356,53 0,00 0,00 13 889,10 356,53
  Ostatný kapitál 106 837,30 2 742,51 -103 909,80 -2 667,36 2 927,50 75,15
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 122 484,40 3 144,17 -121 560,50 -3 120,46 923,90 23,72
  Aktíva 20 678,30 530,81 -21 911,50 -562,47 -1 233,20 -31,66
  Pasíva 101 806,10 2 613,36 -99 649,00 -2 557,99 2 157,10 55,37
FINANČNÉ DERIVÁTY 11 133,80 285,80 -11 593,70 -297,61 -459,90 -11,81
  Aktíva 412,20 10,58 -1 851,30 -47,52 -1 439,10 -36,94
  Pasíva 10 721,60 275,22 -9 742,40 -250,09 979,20 25,14
OSTATNÉ INVESTÍCIE 294 157,30 7 548,99 -296 440,20 -7 616,09 -2 282,90 -67,10
Dlhodobé 23 386,50 600,33 -21 579,50 -554,16 1 807,00 46,17
  Aktíva 9 541,90 244,94 -2 009,30 -51,58 7 532,60 193,36
  Pasíva 13 844,60 355,39 -19 570,20 -502,58 -5 725,60 -147,19
Krátkodobé 270 770,80 6 948,66 -274 860,70 -7 061,93 -4 089,90 -113,27
  Aktíva 97 253,10 2 496,49 -117 006,50 -3 003,56 -19 753,40 -507,07
  Pasíva 173 517,70 4 452,17 -157 854,20 -4 058,38 15 663,50 393,80
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 571 487,50 14 668,05 -551 927,50 -14 174,45 19 560,00 493,61
CHYBY A OMYLY         11 114,00 282,81
CELKOVÁ BILANCIA -80 460,30 -2 049,20 92 875,00 2 356,90 12 414,70 307,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 80 460,50 2 049,20 -92 875,00 -2 356,90 -12 414,50 -307,70
Vklady 0,00 0,00 -13 669,50 -346,80 -13 669,50 -346,80
Cenné papiere 80 460,50 2 049,20 -79 205,50 -2 010,10 1 255,00 39,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -79 205,50 -2 010,10 -79 205,50 -2 010,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 80 460,50 2 049,20 0,00 0,00 80 460,50 2 049,20
REZERVNÉ AKTÍVA 80 460,30 2 049,20 -92 875,00 -2 356,90 -12 414,70 -307,70

Použitý kurz: USD = 38,956 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 210 499,20
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 205 336,00
BILANCIA VÝNOSOV -15 622,50
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 2 526,40
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 301,50
FINANČNÝ ÚČET 19 258,50
REZERVNÉ AKTÍVA -12 414,70
PRIAME INVESTÍCIE 21 077,40
  Priame investície v zahraničí -6 484,80
  Priame investície v SR 27 562,20
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 923,90
  Aktíva -1 233,20
  Pasíva 2 157,10
FINANČNÉ DERIVÁTY -459,90
  Finančné driváty aktíva -1 439,10
  Finančné deriváty pasíva 979,20
OSTATNÝ KAPITÁL -2 282,90
  Aktíva -12 220,80
  Pasíva 9 937,90