Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až február 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 112 551,00 2 878,10 115 515,00 2 953,89 -2 964,00 -75,79
SLUŽBY 17 989,50 460,02 19 421,20 496,63 -1 431,70 -36,61
  Doprava 8 068,80 206,33 5 973,20 152,74 2 095,60 53,59
  Cestovný ruch 5 140,30 131,45 3 428,10 87,66 1 712,20 43,78
  Iné služby celkom 4 780,40 122,24 10 019,90 256,22 -5 239,50 -133,98
VÝNOSY 6 423,10 164,25 17 041,80 435,78 -10 618,70 -271,54
  Kompenzácie pracovníkov 3 128,70 80,01 98,20 2,51 3 030,50 77,49
  Výnosy z investícii 3 294,40 84,24 16 943,60 433,27 -13 649,20 -349,03
BEŽNÉ TRANSFÉRY 2 713,80 69,40 1 560,70 39,91 1 153,10 29,49
BEŽNÝ ÚČET 139 677,40 3 571,76 153 538,70 3 926,22 -13 861,30 -354,45
KAPITÁLOVÝ ÚČET 419,50 10,73 463,30 11,85 -43,80 -1,12
FINANČNÝ ÚČET 390 879,50 9 995,17 -351 168,80 -8 979,26 39 710,70 1 015,91
PRIAME INVESTÍCIE 99 585,20 2 546,55 -81 570,90 -2 085,89 18 014,30 460,65
V zahraniči (priamy investor = rezident) 8 780,30 224,53 -13 705,10 -350,46 -4 924,80 -125,93
  Majetková účasť 504,00 12,89 -15,60 -0,40 488,40 12,49
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -212,50 -5,43 -212,50 -5,43
  Ostatný kapitál 8 276,30 211,64 -13 477,00 -344,63 -5 200,70 -132,99
V SR (podnik priamej investície = rezident) 90 804,90 2 322,02 -67 865,80 -1 735,43 22 939,10 586,59
  Majetková účasť 11 170,30 285,64 -618,40 -15,81 10 551,90 269,83
  Reinvestovaný zisk 9 259,40 236,78 0,00 0,00 9 259,40 236,78
  Ostatný kapitál 70 375,20 1 799,60 -67 247,40 -1 719,62 3 127,80 79,98
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 90 795,80 2 321,79 -92 273,40 -2 359,57 -1 477,60 -37,78
  Aktíva 13 336,10 341,02 -14 267,10 -364,83 -931,00 -23,81
  Pasíva 77 459,70 1 980,76 -78 006,30 -1 994,74 -546,60 -13,98
OSTATNÉ INVESTÍCIE 200 498,50 5 126,84 -177 324,50 -4 533,80 23 174,00 593,04
Dlhodobé 17 085,30 436,90 -13 460,80 -344,31 3 624,50 92,59
  Aktíva 9 259,60 236,78 -896,60 -22,93 8 363,00 213,85
  Pasíva 7 825,70 200,12 -12 564,20 -321,38 -4 738,50 -121,26
Krátkodobé 183 413,20 4 689,94 -163 863,70 -4 189,49 19 549,50 500,45
  Aktíva 59 241,00 1 514,88 -70 078,40 -1 792,01 -10 837,40 -277,13
  Pasíva 124 172,20 3 175,06 -93 785,30 -2 397,48 30 386,90 777,58
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 391 299,00 10 005,90 -351 632,10 -8 991,11 39 666,90 1 014,79
CHYBY A OMYLY         7 071,30 179,97
CELKOVÁ BILANCIA -75 005,00 -1 901,10 107 881,90 2 741,40 32 876,90 840,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 75 005,20 1 901,10 -107 881,90 -2 741,40 -32 876,70 -840,30
Vklady 0,00 0,00 -35 418,00 -899,60 -35 418,00 -899,60
Cenné papiere 75 005,20 1 901,10 -72 463,90 -1 841,80 2 541,30 59,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -72 463,90 -1 841,80 -72 463,90 -1 841,80
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 75 005,20 1 901,10 0,00 0,00 75 005,20 1 901,10
REZERVNÉ AKTÍVA 75 005,00 1 901,10 -107 881,90 -2 741,40 -32 876,90 -840,30

Použitý kurz: USD = 39,106 Sk