Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január 2003

 

Revízia údajov - február 2007
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 54 549,00 1 389,71 55 268,00 1 408,03 -719,00 -18,32
SLUŽBY 10 569,00 269,26 11 179,90 284,82 -610,90 -15,56
  Doprava 4 023,30 102,50 2 465,20 62,80 1 558,10 39,69
  Cestovný ruch 3 097,00 78,90 1 934,50 49,28 1 162,50 29,62
  Iné služby celkom 3 448,70 87,86 6 780,20 172,74 -3 331,50 -84,87
VÝNOSY 4 032,27 102,73 9 937,25 253,17 -5 904,98 -150,44
  Kompenzácie pracovníkov 2 059,90 52,48 43,40 1,11 2 016,50 51,37
  Výnosy z investícii 1 972,37 50,25 9 893,85 252,06 -7 921,48 -201,81
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 590,30 40,52 808,40 20,60 781,90 19,92
BEŽNÝ ÚČET 70 740,57 1 802,22 77 193,55 1 966,61 -6 452,98 -164,40
KAPITÁLOVÝ ÚČET 68,70 1,75 277,50 7,07 -208,80 -5,32
FINANČNÝ ÚČET 223 743,80 5 700,19 -207 652,50 -5 290,24 16 091,30 409,95
PRIAME INVESTÍCIE 53 189,00 1 355,06 -41 487,10 -1 056,94 11 701,90 298,12
V zahraniči (priamy investor = rezident) 3 068,10 78,16 -6 822,80 -173,82 -3 754,70 -95,66
  Majetková účasť 507,00 12,92 -11,60 -0,30 495,40 12,62
  Reinvestovaný zisk 0,00 0,00 -106,30 -2,71 -106,30 -2,71
  Ostatný kapitál 2 561,10 65,25 -6 704,90 -170,82 -4 143,80 -105,57
V SR (podnik priamej investície = rezident) 50 120,90 1 276,90 -34 664,30 -883,12 15 456,60 393,78
  Majetková účasť 8 475,00 215,91 -296,00 -7,54 8 179,00 208,37
  Reinvestovaný zisk 4 629,70 117,95 0,00 0,00 4 629,70 117,95
  Ostatný kapitál 37 016,20 943,04 -34 368,30 -875,58 2 647,90 67,46
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 63 527,50 1 618,45 -27 332,30 -696,33 36 195,20 922,12
  Aktíva 11 257,90 286,81 -9 778,30 -249,12 1 479,60 37,69
  Pasíva 52 269,60 1 331,64 -17 554,00 -447,21 34 715,60 884,43
OSTATNÉ INVESTÍCIE 107 027,30 2 726,67 -138 833,10 -3 536,97 -31 805,80 -810,30
Dlhodobé 12 094,70 308,13 -11 684,00 -297,67 410,70 10,46
  Aktíva 7 074,70 180,24 -513,50 -13,08 6 561,20 167,16
  Pasíva 5 020,00 127,89 -11 170,50 -284,58 -6 150,50 -156,69
Krátkodobé 94 932,60 2 418,54 -127 149,10 -3 239,30 -32 216,50 -820,76
  Aktíva 32 631,00 831,32 -78 181,50 -1 991,78 -45 550,50 -1 160,46
  Pasíva 62 301,60 1 587,22 -48 967,60 -1 247,52 13 334,00 339,70
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 223 812,50 5 701,94 -207 930,00 -5 297,31 15 882,50 404,63
CHYBY A OMYLY         4 593,28 116,97
CELKOVÁ BILANCIA -48 200,50 -1 221,10 62 223,30 1 578,30 14 022,80 357,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 48 200,50 1 221,10 -62 223,30 -1 578,30 -14 022,80 -357,20
Vklady 744,90 18,80 0,00 0,00 744,90 18,80
Cenné papiere 47 455,60 1 202,30 -62 223,30 -1 578,30 -14 767,70 -376,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -62 223,30 -1 578,30 -62 223,30 -1 578,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 47 455,60 1 202,30 0,00 0,00 47 455,60 1 202,30
REZERVNÉ AKTÍVA 48 200,50 1 221,10 -62 223,30 -1 578,30 -14 022,80 -357,20

Použitý kurz: USD = 39,252 Sk