Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až december 2002

 

Revízia údajov - december 2005
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 652 018,00 14 382,20 747 975,00 16 498,80 -95 957,00 -2 116,60
SLUŽBY 126 289,70 2 785,70 105 638,10 2 330,17 20 651,60 455,53
  Doprava 52 588,90 1 160,01 27 093,80 597,64 25 495,10 562,37
  Cestovný ruch 32 820,30 723,95 20 045,30 442,16 12 775,00 281,79
  Iné služby celkom 40 880,50 901,74 58 499,00 1 290,37 -17 618,50 -388,63
VÝNOSY 15 556,60 343,15 36 246,70 799,53 -20 690,10 -456,38
  Kompenzácie pracovníkov 1 095,10 24,16 512,60 11,31 582,50 12,85
  Výnosy z investícii 14 461,50 318,99 35 734,10 788,22 -21 272,60 -469,23
BEŽNÉ TRANSFÉRY 21 568,90 475,77 12 803,90 282,43 8 765,00 193,34
BEŽNÝ ÚČET 815 433,20 17 986,81 902 663,70 19 910,93 -87 230,50 -1 924,11
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5 794,00 127,80 929,10 20,49 4 864,90 107,31
FINANČNÝ ÚČET 2 574 325,20 56 765,80 -2 339 310,90 -51 574,99 235 014,30 5 190,81
PRIAME INVESTÍCIE 489 641,90 10 800,53 -302 404,90 -6 670,47 187 237,00 4 130,05
V zahraniči (priamy investor = rezident) 17 385,00 383,48 -17 885,00 -394,53 -500,00 -11,05
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 686,00 59,25 -3 050,00 -67,30 -364,00 -8,05
  Ostatný kapitál 14 699,00 324,23 -14 835,00 -327,23 -136,00 -3,00
V SR (podnik priamej investície = rezident) 472 256,90 10 417,05 -284 519,90 -6 275,94 187 737,00 4 141,11
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 197 287,90 4 351,78 -11 693,90 -257,94 185 594,00 4 093,83
  Ostatný kapitál 274 969,00 6 065,27 -272 826,00 -6 018,00 2 143,00 47,27
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 341 331,00 7 529,10 -316 313,00 -6 977,17 25 018,00 551,93
  Aktíva 176 247,50 3 887,67 -163 881,60 -3 614,87 12 365,90 272,80
  Pasíva 165 083,50 3 641,43 -152 431,40 -3 362,30 12 652,10 279,13
FINANČNÉ DERIVÁTY 631,00 13,90 -523,00 -11,60 108,00 2,30
  Aktíva 0,00 0,00 -3,00 -0,10 -3,00 -0,10
  Pasíva 631,00 13,90 -520,00 -11,50 111,00 2,40
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 742 721,30 38 422,27 -1 720 070,00 -37 915,74 22 651,30 506,53
Dlhodobé 54 671,50 1 215,23 -59 623,70 -1 317,54 -4 952,20 -102,30
  Aktíva 22 502,00 506,42 -10 028,20 -221,20 12 473,80 285,22
  Pasíva 32 169,50 708,82 -49 595,50 -1 096,33 -17 426,00 -387,52
Krátkodobé 1 688 049,80 37 207,04 -1 660 446,30 -36 598,21 27 603,50 608,83
  Aktíva 1 115 881,50 24 614,13 -1 096 047,60 -24 176,63 19 833,90 437,50
  Pasíva 572 168,30 12 592,91 -564 398,70 -12 421,58 7 769,60 171,34
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 580 119,20 56 893,61 -2 340 240,00 -51 595,49 239 879,20 5 298,12
CHYBY A OMYLY         7 947,30 271,69
CELKOVÁ BILANCIA -10 692,30 -242,50 171 288,30 3 888,20 160 596,00 3 645,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -19,10 -0,40 -19,10 -0,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 10 692,30 242,50 -171 269,20 -3 887,80 -160 576,90 -3 645,30
Vklady 10 692,30 242,50 0,00 0,00 10 692,30 242,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -171 269,20 -3 887,80 -171 269,20 -3 887,80
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -35 695,70 -810,60 -35 695,70 -810,60
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -135 573,50 -3 077,20 -135 573,50 -3 077,20
REZERVNÉ AKTÍVA 10 692,30 242,50 -171 288,30 -3 888,20 -160 596,00 -3 645,70

Použitý kurz: USD = 45,335 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 853 613,10
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 778 307,70
BILANCIA VÝNOSOV -20 690,10
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 8 765,00
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 4 864,90
FINANČNÝ ÚČET 235 014,30
REZERVNÉ AKTÍVA -160 596,00
PRIAME INVESTÍCIE 187 237,00
  Priame investície v zahraničí -500,00
  Priame investície v SR 187 737,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 25 018,00
  Aktíva 12 365,90
  Pasíva 12 652,10
FINANČNÉ DERIVÁTY 108,00
  Finančné driváty aktíva -3,00
  Finančné deriváty pasíva 111,00
OSTATNÝ KAPITÁL 22 651,30
  Aktíva 32 307,70
  Pasíva -9 656,40