Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až november 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 598 496,00 13 101,93 681 689,00 14 923,14 -83 193,00 -1 821,21
SLUŽBY 114 007,10 2 495,78 94 316,70 2 064,73 19 690,40 431,05
  Doprava 48 617,30 1 064,30 24 735,30 541,49 23 882,00 522,81
  Cestovný ruch 29 133,10 637,76 18 854,90 412,76 10 278,20 225,00
  Iné služby celkom 36 256,70 793,71 50 726,50 1 110,48 -14 469,80 -316,76
VÝNOSY 14 544,90 318,41 32 388,60 709,03 -17 843,70 -390,62
  Kompenzácie pracovníkov 1 000,70 21,91 477,80 10,46 522,90 11,45
  Výnosy z investícii 13 544,20 296,50 31 910,80 698,57 -18 366,60 -402,07
BEŽNÉ TRANSFÉRY 19 198,70 420,29 11 633,90 254,68 7 564,80 165,60
BEŽNÝ ÚČET 746 246,70 16 336,40 820 028,20 17 951,58 -73 781,50 -1 615,18
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 279,80 93,69 909,50 19,91 3 370,30 73,78
FINANČNÝ ÚČET 2 354 305,00 51 525,28 -2 139 104,80 -46 810,39 215 200,20 4 714,89
PRIAME INVESTÍCIE 441 649,60 9 668,34 -268 744,60 -5 883,20 172 905,00 3 785,14
V zahraniči (priamy investor = rezident) 15 880,00 347,64 -15 831,00 -346,56 49,00 1,07
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 007,00 43,94 -2 280,00 -49,91 -273,00 -5,98
  Ostatný kapitál 13 873,00 303,70 -13 551,00 -296,65 322,00 7,05
V SR (podnik priamej investície = rezident) 425 769,60 9 320,70 -252 913,60 -5 536,64 172 856,00 3 784,06
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 187 339,60 4 101,13 -9 181,60 -201,00 178 158,00 3 900,13
  Ostatný kapitál 238 430,00 5 219,57 -243 732,00 -5 335,64 -5 302,00 -116,07
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 323 449,30 7 080,76 -301 817,90 -6 607,22 21 631,40 473,54
  Aktíva 172 264,80 3 771,12 -158 594,70 -3 471,86 13 670,10 299,26
  Pasíva 151 184,50 3 309,64 -143 223,20 -3 135,36 7 961,30 174,28
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 589 206,10 34 776,18 -1 568 542,30 -34 319,97 20 663,80 456,21
Dlhodobé 43 689,60 965,92 -44 477,60 -978,86 -788,00 -12,93
  Aktíva 18 085,90 406,00 -3 492,20 -76,46 14 593,70 329,54
  Pasíva 25 603,70 559,92 -40 985,40 -902,40 -15 381,70 -342,48
Krátkodobé 1 545 516,50 33 810,25 -1 524 064,70 -33 341,11 21 451,80 469,14
  Aktíva 1 033 574,80 22 626,39 -1 006 190,80 -22 026,91 27 384,00 599,48
  Pasíva 511 941,70 11 183,86 -517 873,90 -11 314,20 -5 932,20 -130,34
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 358 584,80 51 618,97 -2 140 014,30 -46 830,30 218 570,50 4 788,67
CHYBY A OMYLY         12 474,70 391,32
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 157 263,70 3 564,80 157 263,70 3 564,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -18,80 -0,40 -18,80 -0,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -157 244,90 -3 564,40 -157 244,90 -3 564,40
Vklady 0,00 0,00 -643,40 -27,20 -643,40 -27,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -156 601,50 -3 537,20 -156 601,50 -3 537,20
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -5 664,30 -161,10 -5 664,30 -161,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -150 937,20 -3 376,10 -150 937,20 -3 376,10
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -157 263,70 -3 564,80 -157 263,70 -3 564,80

Použitý kurz: USD = 45,680 Sk