Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až október 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 538 809,00 11 692,90 612 509,00 13 292,30 -73 700,00 -1 599,39
SLUŽBY 101 699,00 2 207,01 84 598,30 1 835,90 17 100,70 371,11
  Doprava 44 713,80 970,35 21 694,10 470,79 23 019,70 499,56
  Cestovný ruch 25 915,90 562,41 17 397,30 377,55 8 518,60 184,87
  Iné služby celkom 31 069,30 674,25 45 506,90 987,56 -14 437,60 -313,32
VÝNOSY 13 385,60 290,49 29 385,30 637,70 -15 999,70 -347,22
  Kompenzácie pracovníkov 894,60 19,41 428,00 9,29 466,60 10,13
  Výnosy z investícii 12 491,00 271,07 28 957,30 628,41 -16 466,30 -357,34
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16 041,40 348,12 10 829,60 235,02 5 211,80 113,10
BEŽNÝ ÚČET 669 935,00 14 538,52 737 322,20 16 000,92 -67 387,20 -1 462,40
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 199,10 91,13 814,80 17,68 3 384,30 73,44
FINANČNÝ ÚČET 2 126 909,60 46 149,43 -1 942 624,80 -42 141,55 184 284,80 4 007,88
PRIAME INVESTÍCIE 400 568,00 8 692,88 -238 284,20 -5 171,10 162 283,80 3 521,78
V zahraniči (priamy investor = rezident) 13 994,00 303,69 -14 766,00 -320,44 -772,00 -16,75
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 774,00 38,50 -2 273,00 -49,33 -499,00 -10,83
  Ostatný kapitál 12 220,00 265,19 -12 493,00 -271,12 -273,00 -5,92
V SR (podnik priamej investície = rezident) 386 574,00 8 389,19 -223 518,20 -4 850,66 163 055,80 3 538,54
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 174 831,00 3 794,08 -7 454,20 -161,77 167 376,80 3 632,31
  Ostatný kapitál 211 743,00 4 595,12 -216 064,00 -4 688,89 -4 321,00 -93,77
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 311 202,10 6 753,52 -292 072,40 -6 338,38 19 129,70 415,14
  Aktíva 169 254,00 3 673,05 -155 246,20 -3 369,06 14 007,80 303,99
  Pasíva 141 948,10 3 080,47 -136 826,20 -2 969,32 5 121,90 111,15
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 415 139,50 30 703,03 -1 412 268,20 -30 632,07 2 871,30 70,95
Dlhodobé 36 192,60 792,06 -38 029,40 -832,14 -1 836,80 -40,08
  Aktíva 16 745,60 370,38 -6 527,70 -141,73 10 217,90 228,65
  Pasíva 19 447,00 421,68 -31 501,70 -690,41 -12 054,70 -268,73
Krátkodobé 1 378 946,90 29 910,97 -1 374 238,80 -29 799,93 4 708,10 111,04
  Aktíva 914 670,10 19 849,60 -904 471,80 -19 628,22 10 198,30 221,38
  Pasíva 464 276,80 10 061,37 -469 767,00 -10 171,71 -5 490,20 -110,34
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 2 131 108,70 46 240,55 -1 943 439,60 -42 159,23 187 669,10 4 081,32
CHYBY A OMYLY         9 308,10 279,67
CELKOVÁ BILANCIA -3 781,40 -78,90 133 371,40 2 977,50 129 590,00 2 898,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -18,80 -0,40 -18,80 -0,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 3 781,40 78,90 -133 352,60 -2 977,10 -129 571,20 -2 898,20
Vklady 3 781,40 78,90 0,00 0,00 3 781,40 78,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -133 352,60 -2 977,10 -133 352,60 -2 977,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -7 924,90 -189,10 -7 924,90 -189,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -125 427,70 -2 788,00 -125 427,70 -2 788,00
REZERVNÉ AKTÍVA 3 781,40 78,90 -133 371,40 -2 977,50 -129 590,00 -2 898,60

Použitý kurz: USD = 46,080 Sk