Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až september 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 478 102,00 10 280,88 538 624,00 11 582,32 -60 522,00 -1 301,44
SLUŽBY 89 561,50 1 925,89 75 231,80 1 617,75 14 329,70 308,14
  Doprava 39 481,50 848,99 19 081,30 410,32 20 400,20 438,68
  Cestovný ruch 22 181,20 476,97 15 754,10 338,77 6 427,10 138,21
  Iné služby celkom 27 898,80 599,92 40 396,40 868,67 -12 497,60 -268,74
VÝNOSY 12 203,00 262,41 26 758,40 575,40 -14 555,40 -312,99
  Kompenzácie pracovníkov 781,60 16,81 382,20 8,22 399,40 8,59
  Výnosy z investícii 11 421,40 245,60 26 376,20 567,18 -14 954,80 -321,58
BEŽNÉ TRANSFÉRY 14 696,00 316,02 10 040,40 215,90 4 655,60 100,11
BEŽNÝ ÚČET 594 562,50 12 785,19 650 654,60 13 991,37 -56 092,10 -1 206,18
KAPITÁLOVÝ ÚČET 3 806,60 81,86 809,00 17,40 2 997,60 64,46
FINANČNÝ ÚČET 1 826 533,20 39 262,17 -1 659 901,30 -35 671,86 166 631,90 3 590,31
PRIAME INVESTÍCIE 364 437,30 7 836,69 -207 841,60 -4 469,33 156 595,70 3 367,36
V zahraniči (priamy investor = rezident) 12 083,00 259,83 -13 184,00 -283,50 -1 101,00 -23,68
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 531,00 32,92 -2 153,00 -46,30 -622,00 -13,38
  Ostatný kapitál 10 552,00 226,91 -11 031,00 -237,21 -479,00 -10,30
V SR (podnik priamej investície = rezident) 352 354,30 7 576,86 -194 657,60 -4 185,82 157 696,70 3 391,04
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 164 468,30 3 536,65 -3 293,60 -70,82 161 174,70 3 465,82
  Ostatný kapitál 187 886,00 4 040,21 -191 364,00 -4 115,00 -3 478,00 -74,79
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 301 574,90 6 484,92 -280 906,10 -6 040,47 20 668,80 444,45
  Aktíva 163 917,00 3 524,79 -148 490,20 -3 193,06 15 426,80 331,73
  Pasíva 137 657,90 2 960,13 -132 415,90 -2 847,41 5 242,00 112,72
FINANČNÉ DERIVÁTY 109,00 2,34 -416,00 -8,95 -307,00 -6,60
  Aktíva 0,00 0,00 -2,00 -0,04 -2,00 -0,04
  Pasíva 109,00 2,34 -414,00 -8,90 -305,00 -6,56
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 160 412,00 24 938,21 -1 170 737,60 -25 153,11 -10 325,60 -214,90
Dlhodobé 30 555,10 664,53 -31 479,20 -677,61 -924,10 -13,08
  Aktíva 11 798,50 261,30 -5 693,40 -122,39 6 105,10 138,91
  Pasíva 18 756,60 403,23 -25 785,80 -555,22 -7 029,20 -151,99
Krátkodobé 1 129 856,90 24 273,68 -1 139 258,40 -24 475,50 -9 401,50 -201,82
  Aktíva 727 158,60 15 636,47 -718 387,70 -15 447,91 8 770,90 188,57
  Pasíva 402 698,30 8 637,20 -420 870,70 -9 027,59 -18 172,40 -390,39
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 830 339,80 39 344,02 -1 660 710,30 -35 689,25 169 629,50 3 654,77
CHYBY A OMYLY         10 947,30 329,21
CELKOVÁ BILANCIA -1 232,40 -8,00 125 717,10 2 785,80 124 484,70 2 777,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -18,80 -0,40 -18,80 -0,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 1 232,40 8,00 -125 698,30 -2 785,40 -124 465,90 -2 777,40
Vklady 0,00 0,00 -2 199,80 -55,40 -2 199,80 -55,40
Cenné papiere 1 232,40 8,00 -123 498,50 -2 730,00 -122 266,10 -2 722,00
  Obligácie a zmenky 1 232,40 8,00 0,00 0,00 1 232,40 8,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -123 498,50 -2 730,00 -123 498,50 -2 730,00
REZERVNÉ AKTÍVA 1 232,40 8,00 -125 717,10 -2 785,80 -124 484,70 -2 777,80

Použitý kurz: USD = 46,504 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 613 855,80
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 567 663,50
BILANCIA VÝNOSOV -14 555,40
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 4 655,60
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 2 997,60
FINANČNÝ ÚČET 166 631,90
REZERVNÉ AKTÍVA -124 484,70
PRIAME INVESTÍCIE 156 595,70
  Priame investície v zahraničí -1 101,00
  Priame investície v SR 157 696,70
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 20 668,80
  Aktíva 15 426,80
  Pasíva 5 242,00
FINANČNÉ DERIVÁTY -307,00
  Finančné driváty aktíva -2,00
  Finančné deriváty pasíva -305,00
OSTATNÝ KAPITÁL -10 325,60
  Aktíva 14 876,00
  Pasíva -25 201,60