Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až august 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 419 516,00 8 956,55 471 840,00 10 073,66 -52 324,00 -1 117,10
SLUŽBY 79 252,20 1 692,01 66 734,60 1 424,77 12 517,60 267,25
  Doprava 35 332,60 754,34 17 021,30 363,40 18 311,30 390,94
  Cestovný ruch 18 962,60 404,85 14 206,20 303,30 4 756,40 101,55
  Iné služby celkom 24 957,00 532,83 35 507,10 758,07 -10 550,10 -225,24
VÝNOSY 11 079,50 236,54 23 301,50 497,48 -12 222,00 -260,94
  Kompenzácie pracovníkov 685,30 14,63 361,60 7,72 323,70 6,91
  Výnosy z investícii 10 394,20 221,91 22 939,90 489,76 -12 545,70 -267,85
BEŽNÉ TRANSFÉRY 13 497,20 288,16 8 817,50 188,25 4 679,70 99,91
BEŽNÝ ÚČET 523 344,90 11 173,27 570 693,60 12 184,15 -47 348,70 -1 010,88
KAPITÁLOVÝ ÚČET 3 579,50 76,42 782,90 16,71 2 796,60 59,71
FINANČNÝ ÚČET 1 635 829,10 35 006,51 -1 489 379,10 -31 901,16 146 450,00 3 105,35
PRIAME INVESTÍCIE 323 907,90 6 915,35 -188 368,70 -4 021,62 135 539,20 2 893,73
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 562,00 225,50 -11 134,00 -237,71 -572,00 -12,21
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 397,00 29,83 -1 686,00 -36,00 -289,00 -6,17
  Ostatný kapitál 9 165,00 195,67 -9 448,00 -201,71 -283,00 -6,04
V SR (podnik priamej investície = rezident) 313 345,90 6 689,85 -177 234,70 -3 783,91 136 111,20 2 905,94
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 150 349,90 3 209,93 -3 067,70 -65,49 147 282,20 3 144,44
  Ostatný kapitál 162 996,00 3 479,92 -174 167,00 -3 718,42 -11 171,00 -238,50
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 280 383,20 5 986,11 -269 644,80 -5 756,84 10 738,40 229,26
  Aktíva 148 861,30 3 178,15 -144 140,90 -3 077,37 4 720,40 100,78
  Pasíva 131 521,90 2 807,96 -125 503,90 -2 679,47 6 018,00 128,48
OSTATNÉ INVESTÍCIE 1 031 538,00 22 105,06 -1 031 365,60 -22 122,70 172,40 -17,64
Dlhodobé 20 856,80 440,79 -28 155,30 -600,69 -7 298,50 -159,91
  Aktíva 5 214,50 106,74 -5 814,50 -124,13 -600,00 -17,39
  Pasíva 15 642,30 334,04 -22 340,80 -476,56 -6 698,50 -142,52
Krátkodobé 1 010 681,20 21 664,28 -1 003 210,30 -21 522,01 7 470,90 142,27
  Aktíva 651 913,80 13 918,21 -640 486,80 -13 674,23 11 427,00 243,99
  Pasíva 358 767,40 7 746,06 -362 723,50 -7 847,78 -3 956,10 -101,72
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 639 408,60 35 082,94 -1 490 162,00 -31 917,88 149 246,60 3 165,06
CHYBY A OMYLY         6 263,80 249,93
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 108 161,70 2 404,10 108 161,70 2 404,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -18,80 -0,40 -18,80 -0,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -108 142,90 -2 403,70 -108 142,90 -2 403,70
Vklady 0,00 0,00 -1 956,80 -53,20 -1 956,80 -53,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -106 186,10 -2 350,50 -106 186,10 -2 350,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 104,20 -53,20 -1 104,20 -53,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -105 081,90 -2 297,30 -105 081,90 -2 297,30
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -108 161,70 -2 404,10 -108 161,70 -2 404,10

Použitý kurz: USD = 46,839 Sk