Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až júl 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 366 796,00 7 787,27 415 166,00 8 814,19 -48 370,00 -1 026,92
SLUŽBY 68 697,60 1 458,49 58 757,20 1 247,45 9 940,40 211,04
  Doprava 31 103,60 660,35 14 936,40 317,11 16 167,20 343,24
  Cestovný ruch 15 441,50 327,83 12 532,30 266,07 2 909,20 61,76
  Iné služby celkom 22 152,50 470,31 31 288,50 664,27 -9 136,00 -193,96
VÝNOSY 9 632,20 204,50 21 360,90 453,50 -11 728,70 -249,01
  Kompenzácie pracovníkov 594,10 12,61 331,00 7,03 263,10 5,59
  Výnosy z investícii 9 038,10 191,88 21 029,90 446,48 -11 991,80 -254,59
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 901,40 252,67 7 756,30 164,67 4 145,10 88,00
BEŽNÝ ÚČET 457 027,20 9 702,93 503 040,40 10 679,81 -46 013,20 -976,88
KAPITÁLOVÝ ÚČET 3 023,90 64,20 763,30 16,21 2 260,60 47,99
FINANČNÝ ÚČET 1 451 157,20 30 794,40 -1 307 120,30 -27 738,04 144 036,90 3 056,36
PRIAME INVESTÍCIE 297 273,50 6 311,27 -159 097,20 -3 377,72 138 176,30 2 933,55
V zahraniči (priamy investor = rezident) 9 025,00 191,61 -9 250,00 -196,38 -225,00 -4,78
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 041,00 22,10 -1 272,00 -27,01 -231,00 -4,90
  Ostatný kapitál 7 984,00 169,50 -7 978,00 -169,38 6,00 0,13
V SR (podnik priamej investície = rezident) 288 248,50 6 119,67 -149 847,20 -3 181,33 138 401,30 2 938,33
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 148 672,50 3 156,39 -2 967,20 -63,00 145 705,30 3 093,40
  Ostatný kapitál 139 576,00 2 963,27 -146 880,00 -3 118,34 -7 304,00 -155,07
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 254 844,60 5 410,48 -242 914,90 -5 157,21 11 929,70 253,27
  Aktíva 131 520,30 2 792,24 -125 584,00 -2 666,21 5 936,30 126,03
  Pasíva 123 324,30 2 618,24 -117 330,90 -2 491,00 5 993,40 127,24
OSTATNÉ INVESTÍCIE 899 039,10 19 072,65 -905 108,20 -19 203,12 -6 069,10 -130,47
Dlhodobé 18 976,60 402,76 -21 111,20 -447,19 -2 134,60 -44,43
  Aktíva 4 421,40 93,52 -2 294,10 -48,70 2 127,30 44,81
  Pasíva 14 555,20 309,24 -18 817,10 -398,49 -4 261,90 -89,25
Krátkodobé 880 062,50 18 669,89 -883 997,00 -18 755,92 -3 934,50 -86,03
  Aktíva 559 625,10 11 881,13 -563 612,80 -11 965,79 -3 987,70 -84,66
  Pasíva 320 437,40 6 788,76 -320 384,20 -6 790,13 53,20 -1,37
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 454 181,10 30 858,60 -1 306 357,00 -27 721,84 146 297,50 3 104,36
CHYBY A OMYLY         7 766,50 301,53
CELKOVÁ BILANCIA 0,00 0,00 108 050,80 2 429,00 108 050,80 2 429,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -108 050,80 -2 429,00 -108 050,80 -2 429,00
Vklady 0,00 0,00 -13 357,40 -306,20 -13 357,40 -306,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -94 693,40 -2 122,80 -94 693,40 -2 122,80
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 119,70 -73,60 -1 119,70 -73,60
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -93 573,70 -2 049,20 -93 573,70 -2 049,20
REZERVNÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -108 050,80 -2 429,00 -108 050,80 -2 429,00

Použitý kurz: USD = 47,102 Sk