Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až jún 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 307 154,00 6 464,22 348 712,00 7 338,83 -41 558,00 -874,61
SLUŽBY 57 537,20 1 210,90 49 112,00 1 033,59 8 425,20 177,31
  Doprava 26 564,90 559,07 12 213,20 257,03 14 351,70 302,04
  Cestovný ruch 12 133,20 255,35 10 561,00 222,26 1 572,20 33,09
  Iné služby celkom 18 839,10 396,48 26 337,80 554,29 -7 498,70 -157,81
VÝNOSY 8 048,00 169,37 19 178,90 403,63 -11 130,90 -234,26
  Kompenzácie pracovníkov 488,30 10,28 273,30 5,75 215,00 4,52
  Výnosy z investícii 7 559,70 159,10 18 905,60 397,88 -11 345,90 -238,78
BEŽNÉ TRANSFÉRY 10 200,00 214,66 6 786,60 142,83 3 413,40 71,84
BEŽNÝ ÚČET 382 939,20 8 059,16 423 789,50 8 918,88 -40 850,30 -859,72
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 571,80 54,12 755,20 15,89 1 816,60 38,23
FINANČNÝ ÚČET 1 093 523,10 23 005,60 -1 080 843,70 -22 742,93 12 679,40 262,66
PRIAME INVESTÍCIE 137 040,30 2 884,09 -124 479,40 -2 619,74 12 560,90 264,35
V zahraniči (priamy investor = rezident) 7 654,00 161,08 -7 954,00 -167,40 -300,00 -6,31
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 520,00 10,94 -1 115,00 -23,47 -595,00 -12,52
  Ostatný kapitál 7 134,00 150,14 -6 839,00 -143,93 295,00 6,21
V SR (podnik priamej investície = rezident) 129 386,30 2 723,00 -116 525,40 -2 452,34 12 860,90 270,66
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 20 868,30 439,18 -2 585,40 -54,41 18 282,90 384,77
  Ostatný kapitál 108 518,00 2 283,82 -113 940,00 -2 397,93 -5 422,00 -114,11
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 226 662,80 4 770,24 -215 229,80 -4 529,63 11 433,00 240,61
  Aktíva 114 704,80 2 414,02 -109 683,90 -2 308,36 5 020,90 105,67
  Pasíva 111 958,00 2 356,22 -105 545,90 -2 221,27 6 412,10 134,95
FINANČNÉ DERIVÁTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pasíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OSTATNÉ INVESTÍCIE 729 820,00 15 351,27 -741 134,50 -15 593,57 -11 314,50 -242,30
Dlhodobé 14 954,40 314,61 -19 178,90 -403,12 -4 224,50 -88,51
  Aktíva 4 268,90 89,78 -1 898,60 -39,96 2 370,30 49,82
  Pasíva 10 685,50 224,84 -17 280,30 -363,17 -6 594,80 -138,33
Krátkodobé 714 865,60 15 036,66 -721 955,60 -15 190,44 -7 090,00 -153,79
  Aktíva 459 315,70 9 666,55 -456 940,30 -9 616,56 2 375,40 49,99
  Pasíva 255 549,90 5 370,11 -265 015,30 -5 573,89 -9 465,40 -203,78
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 096 094,90 23 059,72 -1 081 598,90 -22 758,83 14 496,00 300,89
CHYBY A OMYLY         7 217,10 148,12
CELKOVÁ BILANCIA -20 752,40 -444,70 1 615,20 34,00 -19 137,20 -410,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 20 752,40 444,70 -1 615,20 -34,00 19 137,20 410,70
Vklady 20 230,60 433,20 0,00 0,00 20 230,60 433,20
Cenné papiere 521,80 11,50 -1 615,20 -34,00 -1 093,40 -22,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 615,20 -34,00 -1 615,20 -34,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 521,80 11,50 0,00 0,00 521,80 11,50
REZERVNÉ AKTÍVA 20 752,40 444,70 -1 615,20 -34,00 19 137,20 410,70

Použitý kurz: USD = 47,516 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 397 824,00
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 364 691,20
BILANCIA VÝNOSOV -11 130,90
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 3 413,40
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 1 816,60
FINANČNÝ ÚČET 12 679,40
REZERVNÉ AKTÍVA 19 137,20
PRIAME INVESTÍCIE 12 560,90
  Priame investície v zahraničí -300,00
  Priame investície v SR 12 860,90
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 11 433,00
  Aktíva 5 020,90
  Pasíva 6 412,10
FINANČNÉ DERIVÁTY 0,00
  Finančné driváty aktíva 0,00
  Finančné deriváty pasíva 0,00
OSTATNÝ KAPITÁL -11 314,50
  Aktíva 4 745,70
  Pasíva -16 060,20