Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až máj 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 249 676,00 5 233,97 285 377,00 5 982,37 -35 701,00 -748,40
SLUŽBY 45 201,70 947,57 39 379,70 825,52 5 822,00 122,05
  Doprava 20 203,60 423,53 9 559,90 200,40 10 643,70 223,12
  Cestovný ruch 10 043,10 210,53 8 474,50 177,65 1 568,60 32,88
  Iné služby celkom 14 955,00 313,50 21 345,30 447,46 -6 390,30 -133,96
VÝNOSY 6 432,90 134,85 14 597,00 306,00 -8 164,10 -171,14
  Kompenzácie pracovníkov 392,20 8,22 221,00 4,63 171,20 3,59
  Výnosy z investícii 6 040,70 126,63 14 376,00 301,36 -8 335,30 -174,73
BEŽNÉ TRANSFÉRY 8 524,80 178,71 6 348,10 133,08 2 176,70 45,63
BEŽNÝ ÚČET 309 835,40 6 495,09 345 701,80 7 246,96 -35 866,40 -751,87
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 954,20 40,97 736,30 15,44 1 217,90 25,53
FINANČNÝ ÚČET 1 084 312,50 22 725,54 -1 064 986,90 -22 323,85 19 325,60 401,69
PRIAME INVESTÍCIE 112 064,50 2 349,21 -102 617,70 -2 151,18 9 446,80 198,03
V zahraniči (priamy investor = rezident) 5 958,00 124,90 -6 206,00 -130,10 -248,00 -5,20
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 335,00 7,02 -1 109,00 -23,25 -774,00 -16,23
  Ostatný kapitál 5 623,00 117,88 -5 097,00 -106,85 526,00 11,03
V SR (podnik priamej investície = rezident) 106 106,50 2 224,32 -96 411,70 -2 021,08 9 694,80 203,23
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 12 370,50 259,32 -1 519,70 -31,86 10 850,80 227,47
  Ostatný kapitál 93 736,00 1 964,99 -94 892,00 -1 989,22 -1 156,00 -24,23
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 190 946,40 4 002,82 -189 558,20 -3 973,72 1 388,20 29,10
  Aktíva 97 564,40 2 045,25 -91 423,40 -1 916,51 6 141,00 128,73
  Pasíva 93 382,00 1 957,57 -98 134,80 -2 057,20 -4 752,80 -99,63
OSTATNÉ INVESTÍCIE 781 301,60 16 373,51 -772 811,00 -16 198,96 8 490,60 174,55
Dlhodobé 12 131,60 254,39 -15 754,30 -330,04 -3 622,70 -75,65
  Aktíva 3 735,60 78,44 -1 341,10 -28,11 2 394,50 50,33
  Pasíva 8 396,00 175,95 -14 413,20 -301,93 -6 017,20 -125,98
Krátkodobé 769 170,00 16 119,12 -757 056,70 -15 868,91 12 113,30 250,20
  Aktíva 403 474,00 8 458,04 -384 908,40 -8 068,85 18 565,60 389,19
  Pasíva 365 696,00 7 661,07 -372 148,30 -7 800,06 -6 452,30 -138,99
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 086 266,70 22 766,50 -1 065 723,20 -22 339,29 20 543,50 427,22
CHYBY A OMYLY         8 833,40 185,85
CELKOVÁ BILANCIA -18 714,80 -393,90 12 225,30 255,10 -6 489,50 -138,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 18 714,80 393,90 -12 225,30 -255,10 6 489,50 138,80
Vklady 18 714,80 393,90 0,00 0,00 18 714,80 393,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -12 225,30 -255,10 -12 225,30 -255,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -9 603,80 -200,70 -9 603,80 -200,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -2 621,50 -54,40 -2 621,50 -54,40
REZERVNÉ AKTÍVA 18 714,80 393,90 -12 225,30 -255,10 6 489,50 138,80

Použitý kurz: USD = 47,703 Sk