Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až apríl 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 197 818,00 4 129,21 222 690,00 4 648,38 -24 872,00 -519,17
SLUŽBY 36 523,60 762,39 30 854,00 644,04 5 669,60 118,35
  Doprava 16 193,70 338,02 6 614,10 138,06 9 579,60 199,96
  Cestovný ruch 7 766,90 162,12 6 533,10 136,37 1 233,80 25,75
  Iné služby celkom 12 563,00 262,24 17 706,80 369,61 -5 143,80 -107,37
VÝNOSY 5 019,60 104,78 8 698,20 181,56 -3 678,60 -76,79
  Kompenzácie pracovníkov 300,40 6,27 148,40 3,10 152,00 3,17
  Výnosy z investícii 4 719,20 98,51 8 549,80 178,47 -3 830,60 -79,96
BEŽNÉ TRANSFÉRY 6 539,00 136,49 4 681,30 97,72 1 857,70 38,78
BEŽNÝ ÚČET 245 900,20 5 132,87 266 923,50 5 571,70 -21 023,30 -438,84
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 274,60 26,61 717,20 14,97 557,40 11,64
FINANČNÝ ÚČET 864 098,07 18 032,53 -853 368,80 -17 812,76 10 729,27 219,76
PRIAME INVESTÍCIE 84 676,70 1 767,52 -76 536,40 -1 597,60 8 140,30 169,92
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 465,00 93,20 -4 821,00 -100,63 -356,00 -7,43
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 199,00 4,15 -1 082,00 -22,59 -883,00 -18,43
  Ostatný kapitál 4 266,00 89,05 -3 739,00 -78,05 527,00 11,00
V SR (podnik priamej investície = rezident) 80 211,70 1 674,32 -71 715,40 -1 496,97 8 496,30 177,35
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 10 831,70 226,10 -1 496,40 -31,24 9 335,30 194,86
  Ostatný kapitál 69 380,00 1 448,22 -70 219,00 -1 465,74 -839,00 -17,51
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 169 525,60 3 538,64 -167 425,50 -3 494,80 2 100,10 43,84
  Aktíva 83 942,40 1 752,19 -77 108,20 -1 609,54 6 834,20 142,66
  Pasíva 85 583,20 1 786,44 -90 317,30 -1 885,26 -4 734,10 -98,82
OSTATNÉ INVESTÍCIE 609 895,77 12 726,36 -609 406,90 -12 720,35 488,87 6,01
Dlhodobé 9 722,57 202,93 -11 983,60 -250,15 -2 261,03 -47,22
  Aktíva 3 140,47 65,55 -973,40 -20,32 2 167,07 45,23
  Pasíva 6 582,10 137,37 -11 010,20 -229,83 -4 428,10 -92,46
Krátkodobé 600 173,20 12 523,44 -597 423,30 -12 470,21 2 749,90 53,23
  Aktíva 339 009,90 7 076,42 -319 320,20 -6 665,42 19 689,70 411,00
  Pasíva 261 163,30 5 447,02 -278 103,10 -5 804,79 -16 939,80 -357,77
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 865 372,67 18 059,13 -854 086,00 -17 827,73 11 286,67 231,40
CHYBY A OMYLY         6 072,53 128,64
CELKOVÁ BILANCIA -17 935,00 -378,00 14 270,90 299,20 -3 664,10 -78,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 17 935,00 378,00 -14 270,90 -299,20 3 664,10 78,80
Vklady 17 935,00 378,00 0,00 0,00 17 935,00 378,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -14 270,90 -299,20 -14 270,90 -299,20
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -11 397,60 -239,20 -11 397,60 -239,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -2 873,30 -60,00 -2 873,30 -60,00
REZERVNÉ AKTÍVA 17 935,00 378,00 -14 270,90 -299,20 3 664,10 78,80

Použitý kurz: USD = 47,907 Sk