Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až marec 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 143 686,00 2 982,89 163 062,00 3 385,14 -19 376,00 -402,24
SLUŽBY 28 248,30 586,43 23 038,10 478,27 5 210,20 108,16
  Doprava 12 125,70 251,73 4 681,60 97,19 7 444,10 154,54
  Cestovný ruch 5 704,90 118,43 4 559,90 94,66 1 145,00 23,77
  Iné služby celkom 10 417,70 216,27 13 796,60 286,41 -3 378,90 -70,15
VÝNOSY 4 122,50 85,58 5 861,80 121,69 -1 739,30 -36,11
  Kompenzácie pracovníkov 220,90 4,59 114,60 2,38 106,30 2,21
  Výnosy z investícii 3 901,60 81,00 5 747,20 119,31 -1 845,60 -38,31
BEŽNÉ TRANSFÉRY 4 844,50 100,57 3 746,70 77,78 1 097,80 22,79
BEŽNÝ ÚČET 180 901,30 3 755,48 195 708,60 4 062,87 -14 807,30 -307,40
KAPITÁLOVÝ ÚČET 180,40 3,75 429,40 8,91 -249,00 -5,17
FINANČNÝ ÚČET 661 349,30 13 727,74 -656 493,00 -13 628,69 4 856,30 99,05
PRIAME INVESTÍCIE 56 726,70 1 177,64 -53 504,00 -1 110,73 3 222,70 66,90
V zahraniči (priamy investor = rezident) 3 319,00 68,90 -3 472,00 -72,08 -153,00 -3,18
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 199,00 4,13 -803,00 -16,67 -604,00 -12,54
  Ostatný kapitál 3 120,00 64,77 -2 669,00 -55,41 451,00 9,36
V SR (podnik priamej investície = rezident) 53 407,70 1 108,73 -50 032,00 -1 038,65 3 375,70 70,08
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 4 240,70 88,04 -180,00 -3,74 4 060,70 84,30
  Ostatný kapitál 49 167,00 1 020,70 -49 852,00 -1 034,92 -685,00 -14,22
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 143 687,30 2 982,92 -138 241,20 -2 869,86 5 446,10 113,06
  Aktíva 66 241,70 1 375,17 -60 710,80 -1 260,34 5 530,90 114,82
  Pasíva 77 445,60 1 607,76 -77 530,40 -1 609,52 -84,80 -1,76
FINANČNÉ DERIVÁTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pasíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OSTATNÉ INVESTÍCIE 460 935,30 9 567,18 -464 747,80 -9 648,09 -3 812,50 -80,91
Dlhodobé 9 261,20 192,29 -9 281,80 -192,91 -20,60 -0,62
  Aktíva 1 337,80 27,77 -687,60 -14,27 650,20 13,50
  Pasíva 7 923,40 164,52 -8 594,20 -178,63 -670,80 -14,11
Krátkodobé 451 674,10 9 374,89 -455 466,00 -9 455,19 -3 791,90 -80,29
  Aktíva 273 421,00 5 676,17 -259 299,70 -5 383,01 14 121,30 293,16
  Pasíva 178 253,10 3 698,73 -196 166,30 -4 072,18 -17 913,20 -373,45
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 661 529,70 13 731,48 -656 063,60 -13 619,77 4 607,30 93,88
CHYBY A OMYLY         6 450,90 134,01
CELKOVÁ BILANCIA -25 106,70 -522,50 21 357,60 443,00 -3 749,10 -79,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 25 106,70 522,50 -21 357,60 -443,00 3 749,10 79,50
Vklady 25 106,70 522,50 0,00 0,00 25 106,70 522,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -21 357,60 -443,00 -21 357,60 -443,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -7 810,70 -161,70 -7 810,70 -161,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -13 546,90 -281,30 -13 546,90 -281,30
REZERVNÉ AKTÍVA 25 106,70 522,50 -21 357,60 -443,00 3 749,10 79,50

Použitý kurz: USD = 48,170 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 186 100,10
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 171 934,30
BILANCIA VÝNOSOV -1 739,30
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 1 097,80
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY -249,00
FINANČNÝ ÚČET 4 856,30
REZERVNÉ AKTÍVA 3 749,10
PRIAME INVESTÍCIE 3 222,70
  Priame investície v zahraničí -153,00
  Priame investície v SR 3 375,70
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 5 446,10
  Aktíva 5 530,90
  Pasíva -84,80
FINANČNÉ DERIVÁTY 0,00
  Finančné driváty aktíva 0,00
  Finančné deriváty pasíva 0,00
OSTATNÝ KAPITÁL -3 812,50
  Aktíva 14 771,50
  Pasíva -18 584,00