Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až február 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 92 822,00 1 921,50 104 851,00 2 170,51 -12 029,00 -249,01
SLUŽBY 18 835,10 389,90 15 537,90 321,65 3 297,20 68,26
  Doprava 8 060,10 166,85 3 148,70 65,18 4 911,40 101,67
  Cestovný ruch 3 669,00 75,95 2 659,50 55,05 1 009,50 20,90
  Iné služby celkom 7 106,00 147,10 9 729,70 201,41 -2 623,70 -54,31
VÝNOSY 3 028,80 62,70 3 415,60 70,71 -386,80 -8,01
  Kompenzácie pracovníkov 134,90 2,79 91,50 1,89 43,40 0,90
  Výnosy z investícii 2 893,90 59,91 3 324,10 68,81 -430,20 -8,91
BEŽNÉ TRANSFÉRY 3 304,60 68,41 2 168,30 44,89 1 136,30 23,52
BEŽNÝ ÚČET 117 990,50 2 442,51 125 972,80 2 607,75 -7 982,30 -165,24
KAPITÁLOVÝ ÚČET 147,00 3,04 417,20 8,64 -270,20 -5,59
FINANČNÝ ÚČET 414 190,20 8 572,70 -410 418,40 -8 496,17 3 771,80 76,53
PRIAME INVESTÍCIE 36 372,60 752,95 -38 582,00 -798,68 -2 209,40 -45,74
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 361,00 48,87 -1 852,00 -38,34 509,00 10,54
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 202,00 4,18 -161,00 -3,33 41,00 0,85
  Ostatný kapitál 2 159,00 44,69 -1 691,00 -35,01 468,00 9,69
V SR (podnik priamej investície = rezident) 34 011,60 704,07 -36 730,00 -760,35 -2 718,40 -56,27
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 3 436,60 71,14 -179,00 -3,71 3 257,60 67,44
  Ostatný kapitál 30 575,00 632,93 -36 551,00 -756,64 -5 976,00 -123,71
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 110 952,80 2 296,83 -102 228,10 -2 116,22 8 724,70 180,61
  Aktíva 50 022,70 1 035,52 -44 500,10 -921,19 5 522,60 114,32
  Pasíva 60 930,10 1 261,31 -57 728,00 -1 195,02 3 202,10 66,29
OSTATNÉ INVESTÍCIE 266 864,80 5 522,92 -269 608,30 -5 581,27 -2 743,50 -58,35
Dlhodobé 4 860,90 100,69 -4 595,40 -95,04 265,50 5,65
  Aktíva 1 151,90 23,85 -488,10 -10,10 663,80 13,74
  Pasíva 3 709,00 76,85 -4 107,30 -84,94 -398,30 -8,09
Krátkodobé 262 003,90 5 422,23 -265 012,90 -5 486,23 -3 009,00 -64,00
  Aktíva 168 792,00 3 494,15 -164 610,40 -3 407,59 4 181,60 86,56
  Pasíva 93 211,90 1 928,08 -100 402,50 -2 078,64 -7 190,60 -150,56
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 414 337,20 8 575,74 -410 001,20 -8 487,53 3 501,60 70,93
CHYBY A OMYLY         -1 374,90 -28,09
CELKOVÁ BILANCIA -18 750,90 -387,50 12 895,30 265,10 -5 855,60 -122,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 18 750,90 387,50 -12 895,30 -265,10 5 855,60 122,40
Vklady 18 750,90 387,50 0,00 0,00 18 750,90 387,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -12 895,30 -265,10 -12 895,30 -265,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -5 948,70 -122,10 -5 948,70 -122,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -6 946,60 -143,00 -6 946,60 -143,00
REZERVNÉ AKTÍVA 18 750,90 387,50 -12 895,30 -265,10 5 855,60 122,40

Použitý kurz: USD = 48,307 Sk