Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január 2002

 

Revízia údajov - apríl 2004
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 45 322,00 942,97 51 024,00 1 061,61 -5 702,00 -118,64
SLUŽBY 10 104,60 210,24 8 788,60 182,86 1 316,00 27,38
  Doprava 4 402,10 91,59 1 660,90 34,56 2 741,20 57,03
  Cestovný ruch 1 745,40 36,31 1 224,80 25,48 520,60 10,83
  Iné služby celkom 3 957,10 82,33 5 902,90 122,82 -1 945,80 -40,48
VÝNOSY 1 722,80 35,84 1 784,00 37,12 -61,20 -1,27
  Kompenzácie pracovníkov 66,10 1,38 64,90 1,35 1,20 0,02
  Výnosy z investícii 1 656,70 34,47 1 719,10 35,77 -62,40 -1,30
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 737,00 36,14 1 233,30 25,66 503,70 10,48
BEŽNÝ ÚČET 58 886,40 1 225,19 62 829,90 1 307,24 -3 943,50 -82,05
KAPITÁLOVÝ ÚČET 65,60 1,36 338,20 7,04 -272,60 -5,67
FINANČNÝ ÚČET 228 337,40 4 750,32 -228 437,40 -4 752,71 -100,00 -2,40
PRIAME INVESTÍCIE 18 399,40 382,82 -18 095,00 -376,49 304,40 6,33
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 806,00 37,58 -930,00 -19,35 876,00 18,23
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 173,00 3,60 -56,00 -1,17 117,00 2,43
  Ostatný kapitál 1 633,00 33,98 -874,00 -18,18 759,00 15,79
V SR (podnik priamej investície = rezident) 16 593,40 345,24 -17 165,00 -357,14 -571,60 -11,89
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 558,40 11,62 -178,00 -3,70 380,40 7,91
  Ostatný kapitál 16 035,00 333,62 -16 987,00 -353,43 -952,00 -19,81
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 98 883,10 2 057,36 -95 232,00 -1 981,40 3 651,10 75,96
  Aktíva 33 354,70 693,98 -31 536,70 -656,15 1 818,00 37,83
  Pasíva 65 528,40 1 363,39 -63 695,30 -1 325,25 1 833,10 38,14
OSTATNÉ INVESTÍCIE 111 054,90 2 310,13 -115 110,40 -2 394,83 -4 055,50 -84,70
Dlhodobé 2 557,70 53,26 -2 754,90 -57,36 -197,20 -4,10
  Aktíva 740,40 15,40 -391,70 -8,15 348,70 7,26
  Pasíva 1 817,30 37,86 -2 363,20 -49,21 -545,90 -11,35
Krátkodobé 108 497,20 2 256,87 -112 355,50 -2 337,47 -3 858,30 -80,60
  Aktíva 60 231,60 1 253,18 -54 873,00 -1 141,69 5 358,60 111,49
  Pasíva 48 265,60 1 003,69 -57 482,50 -1 195,78 -9 216,90 -192,09
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 228 403,00 4 751,68 -228 099,20 -4 745,68 -372,60 -8,07
CHYBY A OMYLY         1 084,66 22,62
CELKOVÁ BILANCIA -19 844,54 -407,80 16 613,10 340,30 -3 231,44 -67,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 19 844,54 407,80 -16 613,10 -340,30 3 231,44 67,50
Vklady 19 844,54 407,80 0,00 0,00 19 844,54 407,80
Cenné papiere 0,00 0,00 -16 613,10 -340,30 -16 613,10 -340,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3 839,50 -78,30 -3 839,50 -78,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -12 773,60 -262,00 -12 773,60 -262,00
REZERVNÉ AKTÍVA 19 844,54 407,80 -16 613,10 -340,30 3 231,44 67,50

Použitý kurz: USD = 48,063 Sk