Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až december 2001

 

Revízia údajov - december 2005
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 611 325,00 12 644,53 714 071,00 14 769,71 -102 746,00 -2 125,18
SLUŽBY 120 364,60 2 489,60 97 180,10 2 010,05 23 184,50 479,54
  Doprava 48 924,70 1 011,95 24 613,90 509,11 24 310,80 502,84
  Cestovný ruch 30 994,70 641,09 13 987,50 289,31 17 007,20 351,77
  Iné služby celkom 40 445,20 836,56 58 578,70 1 211,63 -18 133,50 -375,07
VÝNOSY 15 549,70 321,63 30 665,10 634,27 -15 115,40 -312,64
  Kompenzácie pracovníkov 1 088,60 22,52 490,80 10,15 597,80 12,36
  Výnosy z investícii 14 461,10 299,11 30 174,30 624,12 -15 713,20 -325,01
BEŽNÉ TRANSFÉRY 24 182,50 500,19 13 938,10 288,29 10 244,40 211,89
BEŽNÝ ÚČET 771 421,80 15 955,94 855 854,30 17 702,32 -84 432,50 -1 746,39
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 116,10 85,14 -360,80 -7,46 3 755,30 77,67
FINANČNÝ ÚČET 1 454 571,00 30 085,43 -1 373 793,20 -28 415,95 80 777,80 1 669,48
PRIAME INVESTÍCIE 372 962,00 7 714,32 -299 497,00 -6 194,75 73 465,00 1 519,57
V zahraniči (priamy investor = rezident) 15 895,00 328,82 -19 015,00 -393,31 -3 120,00 -64,50
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 062,00 42,70 -5 511,00 -114,00 -3 449,00 -71,30
  Ostatný kapitál 13 833,00 286,12 -13 504,00 -279,31 329,00 6,80
V SR (podnik priamej investície = rezident) 357 067,00 7 385,50 -280 482,00 -5 801,44 76 585,00 1 584,07
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 65 757,00 1 360,11 -4 309,00 -89,13 61 448,00 1 270,98
  Ostatný kapitál 291 310,00 6 025,40 -276 173,00 -5 712,31 15 137,00 313,09
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 118 552,50 2 452,12 -131 576,40 -2 721,50 -13 023,90 -269,38
  Aktíva 5 049,00 104,43 -29 438,00 -608,89 -24 389,00 -504,46
  Pasíva 113 503,50 2 347,68 -102 138,40 -2 112,61 11 365,10 235,07
FINANČNÉ DERIVÁTY 1 081,00 22,36 -521,00 -10,78 560,00 11,58
  Aktíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pasíva 1 081,00 22,36 -521,00 -10,78 560,00 11,58
OSTATNÉ INVESTÍCIE 961 975,50 19 896,63 -942 198,80 -19 488,93 19 776,70 407,71
Dlhodobé 55 559,50 1 148,53 -65 842,90 -1 362,63 -10 283,40 -214,09
  Aktíva 992,80 20,53 -1 514,50 -31,33 -521,70 -10,79
  Pasíva 54 566,70 1 128,00 -64 328,40 -1 331,30 -9 761,70 -203,30
Krátkodobé 906 416,00 18 748,10 -876 355,90 -18 126,30 30 060,10 621,80
  Aktíva 400 078,40 8 275,10 -398 172,90 -8 235,70 1 905,50 39,40
  Pasíva 506 337,60 10 473,00 -478 183,00 -9 890,60 28 154,60 582,40
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 458 687,10 30 170,57 -1 374 154,00 -28 423,42 84 533,10 1 747,16
CHYBY A OMYLY         6 766,30 142,63
CELKOVÁ BILANCIA -42 644,20 -889,80 49 511,10 1 033,20 6 866,90 143,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -9,40 -0,20 -9,40 -0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 42 644,20 889,80 -49 501,70 -1 033,00 -6 857,50 -143,20
Vklady 0,00 0,00 -28 489,50 -594,50 -28 489,50 -594,50
Cenné papiere 42 644,20 889,80 -21 012,20 -438,50 21 632,00 451,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -21 012,20 -438,50 -21 012,20 -438,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 42 644,20 889,80 0,00 0,00 42 644,20 889,80
REZERVNÉ AKTÍVA 42 644,20 889,80 -49 511,10 -1 033,20 -6 866,90 -143,40

Použitý kurz: USD = 48,347 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 811 251,10
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 731 689,60
BILANCIA VÝNOSOV -15 115,40
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 10 244,40
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 3 755,30
FINANČNÝ ÚČET 80 777,80
REZERVNÉ AKTÍVA -6 866,90
PRIAME INVESTÍCIE 73 465,00
  Priame investície v zahraničí -3 120,00
  Priame investície v SR 76 585,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -13 023,90
  Aktíva -24 389,00
  Pasíva 11 365,10
FINANČNÉ DERIVÁTY 560,00
  Finančné driváty aktíva 0,00
  Finančné deriváty pasíva 560,00
OSTATNÝ KAPITÁL 19 776,70
  Aktíva 1 383,80
  Pasíva 18 392,90