Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až november 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 567 496,00 11 735,79 654 324,00 13 531,39 -86 828,00 -1 795,60
SLUŽBY 105 958,00 2 191,21 86 108,50 1 780,72 19 849,50 410,49
  Doprava 44 974,20 930,06 22 541,00 466,15 22 433,20 463,92
  Cestovný ruch 23 639,60 488,87 13 114,90 271,22 10 524,70 217,65
  Iné služby celkom 37 344,20 772,28 50 452,60 1 043,36 -13 108,40 -271,08
VÝNOSY 14 488,50 299,62 28 229,00 583,77 -13 740,50 -284,15
  Kompenzácie pracovníkov 987,20 20,42 464,40 9,60 522,80 10,81
  Výnosy z investícii 13 501,30 279,21 27 764,60 574,17 -14 263,30 -294,96
BEŽNÉ TRANSFÉRY 20 824,20 430,64 11 954,40 247,22 8 869,80 183,43
BEŽNÝ ÚČET 708 766,70 14 657,26 780 615,90 16 143,10 -71 849,20 -1 485,84
KAPITÁLOVÝ ÚČET 429,40 8,88 -321,30 -6,64 108,10 2,24
FINANČNÝ ÚČET 1 357 169,20 28 065,43 -1 292 356,10 -26 726,48 64 813,10 1 338,95
PRIAME INVESTÍCIE 405 291,60 8 381,41 -339 237,80 -7 015,42 66 053,80 1 365,99
V zahraniči (priamy investor = rezident) 13 718,00 283,69 -16 330,80 -337,72 -2 612,80 -54,03
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 829,00 37,82 -3 975,80 -82,22 -2 146,80 -44,40
  Ostatný kapitál 11 889,00 245,86 -12 355,00 -255,50 -466,00 -9,64
V SR (podnik priamej investície = rezident) 391 573,60 8 097,73 -322 907,00 -6 677,70 68 666,60 1 420,02
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 57 590,60 1 190,97 -3 850,00 -79,62 53 740,60 1 111,35
  Ostatný kapitál 333 983,00 6 906,75 -319 057,00 -6 598,09 14 926,00 308,67
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 105 618,80 2 184,19 -121 189,70 -2 506,20 -15 570,90 -322,01
  Aktíva 4 734,00 97,90 -27 691,00 -572,65 -22 957,00 -474,75
  Pasíva 100 884,80 2 086,29 -93 498,70 -1 933,55 7 386,10 152,74
OSTATNÉ INVESTÍCIE 846 258,80 17 499,83 -831 928,60 -17 204,86 14 330,20 294,96
Dlhodobé 45 044,20 930,74 -52 134,30 -1 078,75 -7 090,10 -148,01
  Aktíva 553,00 11,44 -2 089,80 -43,20 -1 536,80 -31,77
  Pasíva 44 491,20 919,31 -50 044,50 -1 035,55 -5 553,30 -116,24
Krátkodobé 801 214,60 16 569,08 -779 794,30 -16 126,11 21 420,30 442,97
  Aktíva 361 363,30 7 472,98 -361 802,30 -7 482,06 -439,00 -9,08
  Pasíva 439 851,30 9 096,11 -417 992,00 -8 644,06 21 859,30 452,05
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 357 598,60 28 074,31 -1 292 677,40 -26 733,13 64 921,20 1 341,18
CHYBY A OMYLY         8 897,50 185,95
CELKOVÁ BILANCIA -39 502,20 -821,70 41 471,70 863,00 1 969,50 41,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -9,40 -0,20 -9,40 -0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 39 502,20 821,70 -41 462,30 -862,80 -1 960,10 -41,10
Vklady 0,00 0,00 -23 834,70 -495,90 -23 834,70 -495,90
Cenné papiere 39 502,20 821,70 -17 627,60 -366,90 21 874,60 454,80
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -17 627,60 -366,90 -17 627,60 -366,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 39 502,20 821,70 0,00 0,00 39 502,20 821,70
REZERVNÉ AKTÍVA 39 502,20 821,70 -41 471,70 -863,00 -1 969,50 -41,30

Použitý kurz: USD = 48,356 Sk