Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až október 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 514 111,00 10 635,75 588 159,00 12 167,63 -74 048,00 -1 531,88
SLUŽBY 96 256,90 1 991,33 77 955,70 1 612,72 18 301,20 378,61
  Doprava 40 331,10 834,36 19 987,30 413,49 20 343,80 420,87
  Cestovný ruch 21 229,00 439,18 12 092,90 250,17 9 136,10 189,00
  Iné služby celkom 34 696,80 717,80 45 875,50 949,06 -11 178,70 -231,26
VÝNOSY 12 781,90 264,43 26 048,50 538,88 -13 266,60 -274,45
  Kompenzácie pracovníkov 878,90 18,18 440,80 9,12 438,10 9,06
  Výnosy z investícii 11 903,00 246,25 25 607,70 529,76 -13 704,70 -283,52
BEŽNÉ TRANSFÉRY 19 994,10 413,63 10 919,20 225,89 9 074,90 187,74
BEŽNÝ ÚČET 643 143,90 13 305,14 703 082,40 14 545,13 -59 938,50 -1 239,99
KAPITÁLOVÝ ÚČET 385,80 7,98 -235,50 -4,87 150,30 3,11
FINANČNÝ ÚČET 1 192 373,20 24 666,55 -1 153 401,40 -23 861,76 38 971,80 804,79
PRIAME INVESTÍCIE 337 536,60 6 982,84 -295 329,50 -6 109,68 42 207,10 873,17
V zahraniči (priamy investor = rezident) 12 482,00 258,22 -14 592,50 -301,88 -2 110,50 -43,66
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 666,00 34,47 -3 539,50 -73,22 -1 873,50 -38,76
  Ostatný kapitál 10 816,00 223,76 -11 053,00 -228,66 -237,00 -4,90
V SR (podnik priamej investície = rezident) 325 054,60 6 724,62 -280 737,00 -5 807,79 44 317,60 916,83
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 34 677,60 717,40 -3 584,00 -74,14 31 093,60 643,25
  Ostatný kapitál 290 377,00 6 007,22 -277 153,00 -5 733,65 13 224,00 273,57
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 101 896,50 2 108,00 -111 749,90 -2 311,84 -9 853,40 -203,84
  Aktíva 4 298,00 88,92 -19 359,40 -400,50 -15 061,40 -311,59
  Pasíva 97 598,50 2 019,08 -92 390,50 -1 911,34 5 208,00 107,74
OSTATNÉ INVESTÍCIE 752 940,10 15 575,71 -746 322,00 -15 440,24 6 618,10 135,47
Dlhodobé 38 764,40 801,09 -43 919,90 -909,19 -5 155,50 -108,10
  Aktíva 520,00 10,76 -1 476,20 -30,54 -956,20 -19,78
  Pasíva 38 244,40 790,33 -42 443,70 -878,65 -4 199,30 -88,32
Krátkodobé 714 175,70 14 774,62 -702 402,10 -14 531,05 11 773,60 243,57
  Aktíva 320 671,70 6 633,95 -327 947,10 -6 784,46 -7 275,40 -150,51
  Pasíva 393 504,00 8 140,68 -374 455,00 -7 746,60 19 049,00 394,08
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 192 759,00 24 674,53 -1 153 636,90 -23 866,63 39 122,10 807,90
CHYBY A OMYLY         7 481,90 160,99
CELKOVÁ BILANCIA -47 476,10 -989,00 34 141,60 717,90 -13 334,50 -271,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -9,20 -0,20 -9,20 -0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 47 476,10 989,00 -34 132,40 -717,70 13 343,70 271,30
Vklady 0,00 0,00 -19 562,00 -409,40 -19 562,00 -409,40
Cenné papiere 47 476,10 989,00 -14 570,40 -308,30 32 905,70 680,70
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -14 570,40 -308,30 -14 570,40 -308,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 47 476,10 989,00 0,00 0,00 47 476,10 989,00
REZERVNÉ AKTÍVA 47 476,10 989,00 -34 141,60 -717,90 13 334,50 271,10

Použitý kurz: USD = 48,338 Sk