Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až september 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 458 269,00 9 474,63 522 987,00 10 812,67 -64 718,00 -1 338,03
SLUŽBY 85 331,50 1 764,21 69 092,20 1 428,47 16 239,30 335,74
  Doprava 36 166,90 747,74 17 277,30 357,21 18 889,60 390,54
  Cestovný ruch 18 199,80 376,28 10 929,30 225,96 7 270,50 150,32
  Iné služby celkom 30 964,80 640,19 40 885,60 845,30 -9 920,80 -205,11
VÝNOSY 11 687,70 241,64 24 272,70 501,83 -12 585,00 -260,19
  Kompenzácie pracovníkov 739,40 15,29 418,80 8,66 320,60 6,63
  Výnosy z investícii 10 948,30 226,35 23 853,90 493,18 -12 905,60 -266,82
BEŽNÉ TRANSFÉRY 17 688,50 365,71 9 769,00 201,97 7 919,50 163,73
BEŽNÝ ÚČET 572 976,70 11 846,19 626 120,90 12 944,94 -53 144,20 -1 098,75
KAPITÁLOVÝ ÚČET 332,20 6,87 -201,20 -4,16 131,00 2,71
FINANČNÝ ÚČET 1 054 942,30 21 810,20 -1 024 308,70 -21 178,09 30 633,60 632,11
PRIAME INVESTÍCIE 292 673,90 6 050,98 -254 430,00 -5 260,30 38 243,90 790,69
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 254,00 212,00 -13 559,00 -280,33 -3 305,00 -68,33
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 707,00 14,62 -3 507,00 -72,51 -2 800,00 -57,89
  Ostatný kapitál 9 547,00 197,38 -10 052,00 -207,82 -505,00 -10,44
V SR (podnik priamej investície = rezident) 282 419,90 5 838,98 -240 871,00 -4 979,97 41 548,90 859,02
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 32 511,90 672,18 -3 757,00 -77,68 28 754,90 594,50
  Ostatný kapitál 249 908,00 5 166,80 -237 114,00 -4 902,29 12 794,00 264,51
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 101 004,80 2 088,26 -108 082,50 -2 234,61 -7 077,70 -146,35
  Aktíva 4 216,00 87,17 -19 159,30 -396,12 -14 943,30 -308,95
  Pasíva 96 788,80 2 001,09 -88 923,20 -1 838,49 7 865,60 162,60
FINANČNÉ DERIVÁTY 521,00 10,77 -354,00 -7,30 167,00 3,47
  Aktíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pasíva 521,00 10,77 -354,00 -7,30 167,00 3,47
OSTATNÉ INVESTÍCIE 660 742,60 13 660,19 -661 442,20 -13 675,89 -699,60 -15,70
Dlhodobé 29 500,30 609,36 -40 365,40 -835,67 -10 865,10 -226,31
  Aktíva 516,00 10,67 -1 618,60 -33,90 -1 102,60 -23,23
  Pasíva 28 984,30 598,70 -38 746,80 -801,77 -9 762,50 -203,07
Krátkodobé 631 242,30 13 050,82 -621 076,80 -12 840,22 10 165,50 210,61
  Aktíva 286 551,00 5 924,39 -287 855,80 -5 950,93 -1 304,80 -26,54
  Pasíva 344 691,30 7 126,43 -333 221,00 -6 889,29 11 470,30 237,15
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 055 274,50 21 817,07 -1 024 509,90 -21 182,25 30 764,60 634,82
CHYBY A OMYLY         8 242,90 176,33
CELKOVÁ BILANCIA -39 344,10 -825,80 25 207,40 538,20 -14 136,70 -287,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -9,20 -0,20 -9,20 -0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 39 344,10 825,80 -25 198,20 -538,00 14 145,90 287,80
Vklady 0,00 0,00 -9 624,30 -203,70 -9 624,30 -203,70
Cenné papiere 39 344,10 825,80 -15 573,90 -334,30 23 770,20 491,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -15 573,90 -334,30 -15 573,90 -334,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 39 344,10 825,80 0,00 0,00 39 344,10 825,80
REZERVNÉ AKTÍVA 39 344,10 825,80 -25 207,40 -538,20 14 136,70 287,60

Použitý kurz: USD = 48,368 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 592 079,20
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 916 538,00
BILANCIA VÝNOSOV -12 585,00
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 7 919,50
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 131,00
FINANČNÝ ÚČET 30 633,60
REZERVNÉ AKTÍVA 14 136,70
PRIAME INVESTÍCIE 38 243,90
  Priame investície v zahraničí -3 305,00
  Priame investície v SR 41 548,90
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -7 077,70
  Aktíva -14 943,30
  Pasíva 7 865,60
FINANČNÉ DERIVÁTY 167,00
  Finančné driváty aktíva 0,00
  Finančné deriváty pasíva 167,00
OSTATNÝ KAPITÁL -699,60
  Aktíva -2 407,40
  Pasíva 1 707,80