Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až august 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 405 606,00 8 374,06 463 400,00 9 567,26 -57 794,00 -1 193,20
SLUŽBY 76 103,10 1 571,21 62 051,50 1 281,10 14 051,60 290,11
  Doprava 31 905,80 658,72 15 608,80 322,26 16 297,00 336,46
  Cestovný ruch 16 067,00 331,72 9 732,60 200,94 6 334,40 130,78
  Iné služby celkom 28 130,30 580,77 36 710,10 757,91 -8 579,80 -177,14
VÝNOSY 10 963,70 226,35 21 218,80 438,08 -10 255,10 -211,72
  Kompenzácie pracovníkov 642,50 13,26 404,00 8,34 238,50 4,92
  Výnosy z investícii 10 321,20 213,09 20 814,80 429,74 -10 493,60 -216,65
BEŽNÉ TRANSFÉRY 15 765,00 325,48 8 755,30 180,76 7 009,70 144,72
BEŽNÝ ÚČET 508 437,80 10 497,11 555 425,60 11 467,21 -46 987,80 -970,10
KAPITÁLOVÝ ÚČET 307,40 6,35 -155,10 -3,20 152,30 3,14
FINANČNÝ ÚČET 938 707,00 19 380,13 -908 119,10 -18 748,62 30 587,90 631,51
PRIAME INVESTÍCIE 260 352,10 5 375,18 -221 735,60 -4 577,91 38 616,50 797,27
V zahraniči (priamy investor = rezident) 9 196,00 189,86 -12 023,60 -248,24 -2 827,60 -58,38
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 590,00 12,18 -3 095,60 -63,91 -2 505,60 -51,73
  Ostatný kapitál 8 606,00 177,68 -8 928,00 -184,33 -322,00 -6,65
V SR (podnik priamej investície = rezident) 251 156,10 5 185,32 -209 712,00 -4 329,67 41 444,10 855,65
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 33 789,10 697,60 -3 654,00 -75,44 30 135,10 622,16
  Ostatný kapitál 217 367,00 4 487,72 -206 058,00 -4 254,23 11 309,00 233,48
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 90 156,80 1 861,36 -93 979,20 -1 940,28 -3 822,40 -78,92
  Aktíva 3 457,00 71,37 -17 111,00 -353,27 -13 654,00 -281,90
  Pasíva 86 699,80 1 789,99 -76 868,20 -1 587,01 9 831,60 202,98
OSTATNÉ INVESTÍCIE 588 198,10 12 143,60 -592 404,30 -12 230,44 -4 206,20 -86,84
Dlhodobé 28 605,40 590,36 -36 551,30 -754,34 -7 945,90 -163,98
  Aktíva 491,00 10,14 -1 480,20 -30,49 -989,20 -20,35
  Pasíva 28 114,40 580,22 -35 071,10 -723,85 -6 956,70 -143,63
Krátkodobé 559 592,70 11 553,24 -555 853,00 -11 476,10 3 739,70 77,14
  Aktíva 253 420,30 5 232,06 -259 802,00 -5 363,89 -6 381,70 -131,83
  Pasíva 306 172,40 6 321,17 -296 051,00 -6 112,21 10 121,40 208,96
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 939 014,40 19 386,48 -908 274,20 -18 751,83 30 740,20 634,65
CHYBY A OMYLY         5 246,80 113,85
CELKOVÁ BILANCIA -38 580,40 -806,70 27 579,60 585,10 -11 000,80 -221,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -9,20 -0,20 -9,20 -0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 38 580,40 806,70 -27 570,40 -584,90 11 010,00 221,80
Vklady 0,00 0,00 -12 020,20 -253,20 -12 020,20 -253,20
Cenné papiere 38 580,40 806,70 -15 550,20 -331,70 23 030,20 475,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -15 550,20 -331,70 -15 550,20 -331,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 38 580,40 806,70 0,00 0,00 38 580,40 806,70
REZERVNÉ AKTÍVA 38 580,40 806,70 -27 579,60 -585,10 11 000,80 221,60

Použitý kurz: USD = 48,436 Sk