Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až júl 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 358 984,0 7 401,1 408 774,0 8 427,6 -49 790,0 -1 026,5
SLUŽBY 65 725,0 1 355,0 54 194,6 1 117,3 11 530,4 237,7
  Doprava 27 649,0 570,0 13 709,6 282,6 13 939,4 287,4
  Cestovný ruch 13 352,1 275,3 8 203,4 169,1 5 148,7 106,2
  Iné služby celkom 24 723,9 509,7 32 281,6 665,5 -7 557,7 -155,8
VÝNOSY 8 918,9 183,9 19 505,9 402,2 -10 587,0 -218,3
  Kompenzácie pracovníkov 555,8 11,5 329,8 6,8 226,0 4,7
  Výnosy z investícii 8 363,1 172,4 19 176,1 395,4 -10 813,0 -222,9
BEŽNÉ TRANSFÉRY 13 885,7 286,3 7 866,5 162,2 6 019,2 124,1
BEŽNÝ ÚČET 447 513,6 9 226,3 490 341,0 10 109,3 -42 827,4 -883,0
KAPITÁLOVÝ ÚČET 280,2 5,8 -115,5 -2,4 164,7 3,4
FINANČNÝ ÚČET 837 124,1 17 259,0 -812 219,1 -16 745,9 24 905,0 513,1
PRIAME INVESTÍCIE 231 659,1 4 776,1 -197 906,3 -4 080,2 33 752,8 695,9
V zahraniči (priamy investor = rezident) 8 032,0 165,6 -10 814,3 -223,0 -2 782,3 -57,4
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 570,0 11,8 -2 987,3 -61,6 -2 417,3 -49,8
  Ostatný kapitál 7 462,0 153,8 -7 827,0 -161,4 -365,0 -7,5
V SR (podnik priamej investície = rezident) 223 627,1 4 610,5 -187 092,0 -3 857,2 36 535,1 753,2
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 31 973,1 659,2 -3 105,0 -64,0 28 868,1 595,2
  Ostatný kapitál 191 654,0 3 951,3 -183 987,0 -3 793,2 7 667,0 158,1
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 76 502,6 1 577,2 -85 847,5 -1 769,9 -9 344,9 -192,7
  Aktíva 2 718,0 56,0 -12 452,9 -256,7 -9 734,9 -200,7
  Pasíva 73 784,6 1 521,2 -73 394,6 -1 513,2 390,0 8,0
OSTATNÉ INVESTÍCIE 528 962,4 10 905,6 -528 465,3 -10 895,7 497,1 9,9
Dlhodobé 26 800,1 552,6 -33 454,8 -691,2 -6 654,7 -138,6
  Aktíva 487,0 10,0 -1 626,5 -34,6 -1 139,5 -24,5
  Pasíva 26 313,1 542,6 -31 828,3 -656,6 -5 515,2 -114,1
Krátkodobé 502 162,3 10 353,0 -495 010,5 -10 204,5 7 151,8 148,5
  Aktíva 223 585,3 4 609,6 -237 325,5 -4 891,9 -13 740,2 -282,3
  Pasíva 278 577,0 5 743,4 -257 685,0 -5 312,7 20 892,0 430,7
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 837 404,3 17 264,7 -812 334,6 -16 748,2 25 069,7 516,5
CHYBY A OMYLY         7 081,1 151,5
CELKOVÁ BILANCIA -33 957,8 -699,2 23 281,2 484,2 -10 676,6 -215,0
MONETÁRNE ZLATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SDR 0,0 0,0 -8,9 -0,2 -8,9 -0,2
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 33 957,8 699,2 -23 272,3 -484,0 10 685,5 215,2
Vklady 0,0 0,0 -6 488,8 -134,3 -6 488,8 -134,3
Cenné papiere 33 957,8 699,2 -16 783,5 -349,7 17 174,3 349,5
  Obligácie a zmenky 0,0 0,0 -16 783,5 -349,7 -16 783,5 -349,7
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 33 957,8 699,2 0,0 0,0 33 957,8 699,2
REZERVNÉ AKTÍVA 33 957,8 699,2 -23 281,2 -484,2 10 676,6 215,0

Použitý kurz: USD = 48,504 Sk