Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až jún 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 307 832,00 6 369,60 349 250,00 7 226,70 -41 418,00 -857,10
SLUŽBY 53 378,00 1 104,49 45 601,70 943,59 7 776,30 160,91
  Doprava 23 428,00 484,77 11 627,30 240,59 11 800,70 244,18
  Cestovný ruch 9 287,60 192,18 6 618,40 136,95 2 669,20 55,23
  Iné služby celkom 20 662,40 427,55 27 356,00 566,05 -6 693,60 -138,50
VÝNOSY 7 767,60 160,73 18 235,30 377,29 -10 467,70 -216,57
  Kompenzácie pracovníkov 457,00 9,46 289,60 5,99 167,40 3,46
  Výnosy z investícii 7 310,60 151,27 17 945,70 371,30 -10 635,10 -220,03
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 949,60 247,26 6 716,10 138,97 5 233,50 108,29
BEŽNÝ ÚČET 380 927,20 7 882,08 419 803,10 8 686,55 -38 875,90 -804,47
KAPITÁLOVÝ ÚČET 226,30 4,68 -91,80 -1,90 134,50 2,78
FINANČNÝ ÚČET 715 385,50 14 801,97 -690 201,60 -14 284,20 25 183,90 517,77
PRIAME INVESTÍCIE 199 658,10 4 131,31 -167 680,00 -3 469,62 31 978,10 661,69
V zahraniči (priamy investor = rezident) 6 865,00 142,05 -9 378,00 -194,05 -2 513,00 -52,00
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 518,00 10,72 -2 508,00 -51,90 -1 990,00 -41,18
  Ostatný kapitál 6 347,00 131,33 -6 870,00 -142,15 -523,00 -10,82
V SR (podnik priamej investície = rezident) 192 793,10 3 989,26 -158 302,00 -3 275,58 34 491,10 713,69
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 30 438,10 629,82 -2 887,00 -59,74 27 551,10 570,09
  Ostatný kapitál 162 355,00 3 359,44 -155 415,00 -3 215,84 6 940,00 143,60
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 72 337,10 1 496,79 -76 284,10 -1 580,84 -3 947,00 -84,04
  Aktíva 2 308,00 47,76 -13 287,10 -274,94 -10 979,10 -227,18
  Pasíva 70 029,10 1 449,04 -62 997,00 -1 305,90 7 032,10 143,14
FINANČNÉ DERIVÁTY 240,00 4,97 -113,00 -2,34 127,00 2,63
  Aktíva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pasíva 240,00 4,97 -113,00 -2,34 127,00 2,63
OSTATNÉ INVESTÍCIE 443 150,30 9 168,90 -446 124,50 -9 231,40 -2 974,20 -62,51
Dlhodobé 25 431,40 525,48 -27 288,80 -564,89 -1 857,40 -39,40
  Aktíva 481,00 9,95 -1 644,80 -34,04 -1 163,80 -24,08
  Pasíva 24 950,40 515,53 -25 644,00 -530,85 -693,60 -15,32
Krátkodobé 417 718,90 8 643,41 -418 835,70 -8 666,52 -1 116,80 -23,10
  Aktíva 191 730,50 3 967,28 -202 915,70 -4 198,71 -11 185,20 -231,44
  Pasíva 225 988,40 4 676,14 -215 920,00 -4 467,80 10 068,40 208,33
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 715 611,80 14 806,65 -690 293,40 -14 286,10 25 318,40 520,55
CHYBY A OMYLY         3 310,70 77,52
CELKOVÁ BILANCIA -32 334,10 -666,30 22 087,30 459,90 -10 246,80 -206,40
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -6,30 -0,10 -6,30 -0,10
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 32 334,10 666,30 -22 081,00 -459,80 10 253,10 206,50
Vklady 0,00 0,00 -8 471,70 -175,50 -8 471,70 -175,50
Cenné papiere 32 334,10 666,30 -13 609,30 -284,30 18 724,80 382,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -13 609,30 -284,30 -13 609,30 -284,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 32 334,10 666,30 0,00 0,00 32 334,10 666,30
REZERVNÉ AKTÍVA 32 334,10 666,30 -22 087,30 -459,90 10 246,80 206,40

Použitý kurz: USD = 48,328 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 394 851,7
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 361 210,0
BILANCIA VÝNOSOV -10 467,7
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 5 233,5
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 134,5
FINANČNÝ ÚČET 25 183,9
REZERVNÉ AKTÍVA 10 246,8
PRIAME INVESTÍCIE 31 978,1
  Priame investície v zahraničí -2 513,0
  Priame investície v SR 34 491,1
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -3 947,0
  Aktíva -10 979,1
  Pasíva 7 032,1
FINANČNÉ DERIVÁTY 127,0
  Finančné driváty aktíva 0,0
  Finančné deriváty pasíva 127,0
OSTATNÝ KAPITÁL -2 974,2
  Aktíva -12 349,0
  Pasíva 9 374,8