Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až máj 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 254 463,00 5 305,96 287 658,00 5 998,12 -33 195,00 -692,17
SLUŽBY 43 880,10 914,97 36 653,50 764,28 7 226,60 150,69
  Doprava 19 174,00 399,81 9 240,20 192,67 9 933,80 207,14
  Cestovný ruch 7 841,00 163,50 5 221,70 108,88 2 619,30 54,62
  Iné služby celkom 16 865,10 351,66 22 191,60 462,73 -5 326,50 -111,07
VÝNOSY 6 596,80 137,55 14 660,00 305,68 -8 063,20 -168,13
  Kompenzácie pracovníkov 359,30 7,49 236,40 4,93 122,90 2,56
  Výnosy z investícii 6 237,50 130,06 14 423,60 300,75 -8 186,10 -170,69
BEŽNÉ TRANSFÉRY 10 140,40 211,44 5 381,30 112,21 4 759,10 99,23
BEŽNÝ ÚČET 315 080,30 6 569,92 344 352,80 7 180,30 -29 272,50 -610,38
KAPITÁLOVÝ ÚČET 226,30 4,72 -91,80 -1,91 134,50 2,80
FINANČNÝ ÚČET 586 741,60 12 231,95 -565 758,00 -11 796,28 20 983,60 435,67
PRIAME INVESTÍCIE 153 915,20 3 209,37 -130 180,00 -2 714,46 23 735,20 494,92
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4 721,10 98,44 -8 016,00 -167,15 -3 294,90 -68,70
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 429,10 8,95 -2 324,00 -48,46 -1 894,90 -39,51
  Ostatný kapitál 4 292,00 89,49 -5 692,00 -118,69 -1 400,00 -29,19
V SR (podnik priamej investície = rezident) 149 194,10 3 110,93 -122 164,00 -2 547,31 27 030,10 563,62
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 25 110,10 523,59 -2 632,00 -54,88 22 478,10 468,70
  Ostatný kapitál 124 084,00 2 587,35 -119 532,00 -2 492,43 4 552,00 94,92
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 64 842,10 1 352,06 -74 035,70 -1 543,76 -9 193,60 -191,70
  Aktíva 1 850,00 38,58 -12 066,90 -251,61 -10 216,90 -213,04
  Pasíva 62 992,10 1 313,48 -61 968,80 -1 292,15 1 023,30 21,34
OSTATNÉ INVESTÍCIE 367 984,30 7 670,51 -361 542,30 -7 538,06 6 442,00 132,45
Dlhodobé 24 070,10 499,27 -21 102,90 -433,42 2 967,20 65,85
  Aktíva 526,20 10,97 -1 069,70 -14,03 -543,50 -3,06
  Pasíva 23 543,90 488,30 -20 033,20 -419,39 3 510,70 68,91
Krátkodobé 343 914,20 7 171,25 -340 439,40 -7 104,64 3 474,80 66,61
  Aktíva 157 395,80 3 281,95 -164 026,60 -3 428,49 -6 630,80 -146,54
  Pasíva 186 518,40 3 889,30 -176 412,80 -3 676,15 10 105,60 213,14
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 586 967,90 12 236,67 -565 849,80 -11 798,20 21 118,10 438,47
CHYBY A OMYLY         988,00 27,61
CELKOVÁ BILANCIA -20 934,90 -426,60 13 768,50 282,30 -7 166,40 -144,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -6,30 -0,10 -6,30 -0,10
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 20 934,90 426,60 -13 762,20 -282,20 7 172,70 144,40
Vklady 0,00 0,00 -13 762,20 -282,20 -13 762,20 -282,20
Cenné papiere 20 934,90 426,60 0,00 0,00 20 934,90 426,60
  Obligácie a zmenky 1 963,90 39,10 0,00 0,00 1 963,90 39,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 18 971,00 387,50 0,00 0,00 18 971,00 387,50
REZERVNÉ AKTÍVA 20 934,90 426,60 -13 768,50 -282,30 7 166,40 144,30

Použitý kurz: USD = 47,958 Sk