Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až apríl 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 199 705,00 4 194,34 225 129,00 4 728,31 -25 424,00 -533,97
SLUŽBY 34 471,20 723,99 28 301,50 594,41 6 169,70 129,58
  Doprava 15 313,90 321,63 7 281,60 152,93 8 032,30 168,70
  Cestovný ruch 6 447,40 135,41 3 978,30 83,55 2 469,10 51,86
  Iné služby celkom 12 709,90 266,94 17 041,60 357,92 -4 331,70 -90,98
VÝNOSY 4 436,30 93,17 5 798,10 121,78 -1 361,80 -28,60
  Kompenzácie pracovníkov 276,60 5,81 177,60 3,73 99,00 2,08
  Výnosy z investícii 4 159,70 87,36 5 620,50 118,05 -1 460,80 -30,68
BEŽNÉ TRANSFÉRY 7 709,90 161,93 4 408,80 92,60 3 301,10 69,33
BEŽNÝ ÚČET 246 322,40 5 173,43 263 637,40 5 537,09 -17 315,00 -363,66
KAPITÁLOVÝ ÚČET 222,50 4,67 -71,00 -1,49 151,50 3,18
FINANČNÝ ÚČET 462 828,50 9 716,39 -444 173,30 -9 328,77 18 655,20 387,62
PRIAME INVESTÍCIE 109 564,10 2 301,14 -88 139,00 -1 851,15 21 425,10 449,98
V zahraniči (priamy investor = rezident) -3 785,80 -79,51 1 897,00 39,84 -1 888,80 -39,67
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 410,20 8,62 -1 733,00 -36,40 -1 322,80 -27,78
  Ostatný kapitál -4 196,00 -88,13 3 630,00 76,24 -566,00 -11,89
V SR (podnik priamej investície = rezident) 113 349,90 2 380,65 -90 036,00 -1 891,00 23 313,90 489,65
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 23 940,90 502,82 -2 221,00 -46,65 21 719,90 456,18
  Ostatný kapitál 89 409,00 1 877,83 -87 815,00 -1 844,35 1 594,00 33,48
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 60 592,30 1 272,60 -65 975,10 -1 385,65 -5 382,80 -113,05
  Aktíva 1 641,00 34,47 -10 529,60 -221,15 -8 888,60 -186,68
  Pasíva 58 951,30 1 238,13 -55 445,50 -1 164,50 3 505,80 73,63
OSTATNÉ INVESTÍCIE 292 672,10 6 142,66 -290 059,20 -6 091,97 2 612,90 50,69
Dlhodobé 21 663,90 450,76 -15 682,10 -329,30 5 981,80 121,46
  Aktíva 499,00 10,48 -642,20 -13,47 -143,20 -2,99
  Pasíva 21 164,90 440,28 -15 039,90 -315,83 6 125,00 124,45
Krátkodobé 271 008,20 5 691,90 -274 377,10 -5 762,67 -3 368,90 -70,77
  Aktíva 121 892,10 2 560,06 -133 427,10 -2 802,34 -11 535,00 -242,28
  Pasíva 149 116,10 3 131,84 -140 950,00 -2 960,33 8 166,10 171,51
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 463 051,00 9 721,07 -444 244,30 -9 330,27 18 806,70 390,80
CHYBY A OMYLY         882,80 18,96
CELKOVÁ BILANCIA -9 321,80 -196,70 11 696,30 242,80 2 374,50 46,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -6,00 -0,10 -6,00 -0,10
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 9 321,80 196,70 -11 690,30 -242,70 -2 368,50 -46,00
Vklady 0,00 0,00 -10 461,40 -218,50 -10 461,40 -218,50
Cenné papiere 9 321,80 196,70 -1 228,90 -24,20 8 092,90 172,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 228,90 -24,20 -1 228,90 -24,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 9 321,80 196,70 0,00 0,00 9 321,80 196,70
REZERVNÉ AKTÍVA 9 321,80 196,70 -11 696,30 -242,80 -2 374,50 -46,10

Použitý kurz: USD = 47,613 Sk