Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až marec 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 149 211,00 3 155,43 167 904,00 3 550,74 -18 693,00 -395,31
SLUŽBY 26 174,70 553,53 21 973,30 464,68 4 201,40 88,85
  Doprava 11 331,60 239,63 5 694,80 120,43 5 636,80 119,20
  Cestovný ruch 5 110,00 108,06 2 917,20 61,69 2 192,80 46,37
  Iné služby celkom 9 733,10 205,83 13 361,30 282,56 -3 628,20 -76,73
VÝNOSY 3 366,80 71,20 4 630,40 97,92 -1 263,60 -26,72
  Kompenzácie pracovníkov 205,90 4,35 95,80 2,03 110,10 2,33
  Výnosy z investícii 3 160,90 66,85 4 534,60 95,90 -1 373,70 -29,05
BEŽNÉ TRANSFÉRY 4 966,50 105,03 3 585,70 75,83 1 380,80 29,20
BEŽNÝ ÚČET 183 719,00 3 885,19 198 093,40 4 189,17 -14 374,40 -303,98
KAPITÁLOVÝ ÚČET 99,10 2,10 -62,10 -1,31 37,00 0,78
FINANČNÝ ÚČET 356 661,50 7 542,49 -341 268,50 -7 216,73 15 393,00 325,75
PRIAME INVESTÍCIE 76 622,80 1 620,38 -74 463,90 -1 574,72 2 158,90 45,66
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 501,00 52,89 -4 657,90 -98,50 -2 156,90 -45,61
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 38,00 0,80 -1 649,90 -34,89 -1 611,90 -34,09
  Ostatný kapitál 2 463,00 52,09 -3 008,00 -63,61 -545,00 -11,53
V SR (podnik priamej investície = rezident) 74 121,80 1 567,49 -69 806,00 -1 476,22 4 315,80 91,27
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 4 709,80 99,60 -78,00 -1,65 4 631,80 97,95
  Ostatný kapitál 69 412,00 1 467,89 -69 728,00 -1 474,57 -316,00 -6,68
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 56 861,40 1 202,47 -59 488,10 -1 258,02 -2 626,70 -55,55
  Aktíva 1 390,00 29,39 -20 787,60 -439,60 -19 397,60 -410,21
  Pasíva 55 471,40 1 173,08 -38 700,50 -818,42 16 770,90 354,66
OSTATNÉ INVESTÍCIE 223 177,30 4 719,63 -207 316,50 -4 383,99 15 860,80 335,65
Dlhodobé 8 343,50 176,44 -9 450,80 -199,65 -1 107,30 -23,20
  Aktíva 399,00 8,44 -268,60 -5,70 130,40 2,74
  Pasíva 7 944,50 168,01 -9 182,20 -193,95 -1 237,70 -25,94
Krátkodobé 214 833,80 4 543,19 -197 865,70 -4 184,34 16 968,10 358,85
  Aktíva 86 570,70 1 830,75 -94 403,70 -1 996,38 -7 833,00 -165,63
  Pasíva 128 263,10 2 712,44 -103 462,00 -2 187,96 24 801,10 524,48
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 356 760,60 7 544,58 -341 330,60 -7 218,04 15 430,00 326,54
CHYBY A OMYLY         -6 598,60 -139,35
CELKOVÁ BILANCIA -15 527,40 -322,80 9 984,40 206,00 -5 543,00 -116,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -6,00 -0,10 -6,00 -0,10
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 15 527,40 322,80 -9 978,40 -205,90 5 549,00 116,90
Vklady 0,00 0,00 -8 403,80 -174,10 -8 403,80 -174,10
Cenné papiere 15 527,40 322,80 -1 574,60 -31,80 13 952,80 291,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 574,60 -31,80 -1 574,60 -31,80
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 15 527,40 322,80 0,00 0,00 15 527,40 322,80
REZERVNÉ AKTÍVA 15 527,40 322,80 -9 984,40 -206,00 5 543,00 116,80

Použitý kurz: USD = 47,287 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 189 877,3
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 175 385,7
BILANCIA VÝNOSOV -1 263,6
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 1 380,8
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 37,0
FINANČNÝ ÚČET 15 393,0
REZERVNÉ AKTÍVA 5 543,0
PRIAME INVESTÍCIE 2 158,9
  Priame investície v zahraničí -2 156,9
  Priame investície v SR 4 315,8
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE -2 626,7
  Aktíva -19 397,6
  Pasíva 16 770,9
OSTATNÝ KAPITÁL 15 860,8
  Aktíva -7 702,6
  Pasíva 23 563,4