Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až február 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 96 704,00 2 060,21 106 792,00 2 275,12 -10 088,00 -214,92
SLUŽBY 17 377,50 370,21 13 789,80 293,78 3 587,70 76,43
  Doprava 7 204,50 153,49 3 842,80 81,87 3 361,70 71,62
  Cestovný ruch 3 866,00 82,36 1 830,40 39,00 2 035,60 43,37
  Iné služby celkom 6 307,00 134,37 8 116,60 172,92 -1 809,60 -38,55
VÝNOSY 2 230,20 47,51 1 863,80 39,71 366,40 7,81
  Kompenzácie pracovníkov 131,70 2,81 61,10 1,30 70,60 1,50
  Výnosy z investícii 2 098,50 44,71 1 802,70 38,41 295,80 6,30
BEŽNÉ TRANSFÉRY 3 170,50 67,55 2 552,50 54,38 618,00 13,17
BEŽNÝ ÚČET 119 482,20 2 545,48 124 998,10 2 662,99 -5 515,90 -117,51
KAPITÁLOVÝ ÚČET 71,30 1,52 -52,60 -1,12 18,70 0,40
FINANČNÝ ÚČET 215 903,90 4 599,67 -212 951,30 -4 536,97 2 952,60 62,70
PRIAME INVESTÍCIE 48 692,80 1 037,36 -49 448,20 -1 053,46 -755,40 -16,09
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 585,00 33,77 -2 912,00 -62,04 -1 327,00 -28,27
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 5,00 0,11 -955,00 -20,35 -950,00 -20,24
  Ostatný kapitál 1 580,00 33,66 -1 957,00 -41,69 -377,00 -8,03
V SR (podnik priamej investície = rezident) 47 107,80 1 003,60 -46 536,20 -991,42 571,60 12,18
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 135,80 45,50 -172,20 -3,67 1 963,60 41,83
  Ostatný kapitál 44 972,00 958,09 -46 364,00 -987,75 -1 392,00 -29,66
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 36 900,50 786,14 -31 130,60 -663,21 5 769,90 122,92
  Aktíva 6 042,30 128,73 -4 670,90 -99,51 1 371,40 29,22
  Pasíva 30 858,20 657,41 -26 459,70 -563,70 4 398,50 93,71
OSTATNÉ INVESTÍCIE 130 310,60 2 776,17 -132 372,50 -2 820,30 -2 061,90 -44,13
Dlhodobé 3 431,50 73,11 -5 198,10 -110,69 -1 766,60 -37,59
  Aktíva 403,20 8,59 -212,60 -4,57 190,60 4,02
  Pasíva 3 028,30 64,52 -4 985,50 -106,12 -1 957,20 -41,60
Krátkodobé 126 879,10 2 703,06 -127 174,40 -2 709,61 -295,30 -6,55
  Aktíva 58 446,90 1 245,17 -57 266,80 -1 220,12 1 180,10 25,05
  Pasíva 68 432,20 1 457,90 -69 907,60 -1 489,49 -1 475,40 -31,60
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 215 975,20 4 601,19 -213 003,90 -4 538,09 2 971,30 63,09
CHYBY A OMYLY         -1 527,90 -31,58
CELKOVÁ BILANCIA -18 633,00 -391,70 14 560,50 305,70 -4 072,50 -86,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 18 633,00 391,70 -14 560,50 -305,70 4 072,50 86,00
Vklady 0,00 0,00 -14 371,40 -301,90 -14 371,40 -301,90
Cenné papiere 18 633,00 391,70 -189,10 -3,80 18 443,90 387,90
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -189,10 -3,80 -189,10 -3,80
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 18 633,00 391,70 0,00 0,00 18 633,00 391,70
REZERVNÉ AKTÍVA 18 633,00 391,70 -14 560,50 -305,70 4 072,50 86,00

Použitý kurz: USD = 46,939 Sk