Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január 2001

(nové údaje na základe revízie - máj 2003)
 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 48 467,00 1 041,52 53 132,00 1 141,76 -4 665,00 -100,25
SLUŽBY 8 407,00 180,66 7 987,40 171,64 419,60 9,02
  Doprava 3 031,80 65,15 2 250,40 48,36 781,40 16,79
  Cestovný ruch 2 594,80 55,76 898,60 19,31 1 696,20 36,45
  Iné služby celkom 2 780,40 59,75 4 838,40 103,97 -2 058,00 -44,22
VÝNOSY 1 338,90 28,77 878,20 18,87 460,70 9,90
  Kompenzácie pracovníkov 64,60 1,39 25,30 0,54 39,30 0,84
  Výnosy z investícii 1 274,30 27,38 852,90 18,33 421,40 9,06
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 667,40 35,83 1 839,20 39,52 -171,80 -3,69
BEŽNÝ ÚČET 59 880,30 1 286,78 63 836,80 1 371,80 -3 956,50 -85,02
KAPITÁLOVÝ ÚČET 30,50 0,66 -29,40 -0,63 1,10 0,02
FINANČNÝ ÚČET 91 765,10 1 971,96 -91 411,60 -1 964,30 353,50 7,66
PRIAME INVESTÍCIE 7 223,00 155,22 -7 034,30 -151,16 188,70 4,06
V zahraniči (priamy investor = rezident) 493,00 10,59 -1 759,10 -37,80 -1 266,10 -27,21
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1,00 0,02 -917,10 -19,71 -916,10 -19,69
  Ostatný kapitál 492,00 10,57 -842,00 -18,09 -350,00 -7,52
V SR (podnik priamej investície = rezident) 6 730,00 144,62 -5 275,20 -113,36 1 454,80 31,26
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 491,00 32,04 -159,20 -3,42 1 331,80 28,62
  Ostatný kapitál 5 239,00 112,58 -5 116,00 -109,94 123,00 2,64
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 17 763,00 381,71 -18 469,60 -396,90 -706,60 -15,18
  Aktíva 870,80 18,71 -3 741,10 -80,39 -2 870,30 -61,68
  Pasíva 16 892,20 363,00 -14 728,50 -316,50 2 163,70 46,50
OSTATNÉ INVESTÍCIE 66 779,10 1 435,03 -65 907,70 -1 416,24 871,40 18,79
Dlhodobé 1 856,00 39,88 -1 365,80 -29,31 490,20 10,57
  Aktíva 8,00 0,17 -252,50 -5,43 -244,50 -5,25
  Pasíva 1 848,00 39,71 -1 113,30 -23,89 734,70 15,83
Krátkodobé 64 923,10 1 395,15 -64 541,90 -1 386,93 381,20 8,22
  Aktíva 33 204,00 713,53 -26 221,60 -563,48 6 982,40 150,05
  Pasíva 31 719,10 681,62 -38 320,30 -823,45 -6 601,20 -141,83
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 91 795,60 1 972,61 -91 441,00 -1 964,93 354,60 7,68
CHYBY A OMYLY         266,00 4,64
CELKOVÁ BILANCIA -6 146,40 -131,80 2 810,50 59,10 -3 335,90 -72,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6 146,40 131,80 -2 810,50 -59,10 3 335,90 72,70
Vklady 0,00 0,00 -2 810,50 -59,10 -2 810,50 -59,10
Cenné papiere 6 146,40 131,80 0,00 0,00 6 146,40 131,80
  Obligácie a zmenky 191,80 5,10 0,00 0,00 191,80 5,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 5 954,60 126,70 0,00 0,00 5 954,60 126,70
REZERVNÉ AKTÍVA 6 146,40 131,80 -2 810,50 -59,10 3 335,90 72,70

Použitý kurz: USD = 46,535 Sk