Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až december 2000

 

Revízia údajov - december 2005
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 548 503,00 11 872,36 590 275,00 12 776,52 -41 772,00 -904,16
SLUŽBY 103 740,40 2 245,46 83 496,80 1 807,29 20 243,60 438,17
  Doprava 45 863,60 992,72 19 975,10 432,36 25 888,50 560,36
  Cestovný ruch 19 936,10 431,52 13 642,80 295,30 6 293,30 136,22
  Iné služby celkom 37 940,70 821,23 49 878,90 1 079,63 -11 938,20 -258,40
VÝNOSY 12 411,50 268,65 28 734,60 621,96 -16 323,10 -353,31
  Kompenzácie pracovníkov 825,30 17,86 307,00 6,65 518,30 11,22
  Výnosy z investícii 11 586,20 250,78 28 427,60 615,32 -16 841,40 -364,53
BEŽNÉ TRANSFÉRY 15 915,30 344,49 10 475,90 226,75 5 439,40 117,74
BEŽNÝ ÚČET 680 570,20 14 730,96 712 982,30 15 432,52 -32 412,10 -701,56
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 923,60 106,57 -670,20 -14,51 4 253,40 92,06
FINANČNÝ ÚČET 1 443 711,20 31 284,02 -1 389 385,70 -30 064,32 54 325,50 1 219,70
PRIAME INVESTÍCIE 474 262,90 10 265,43 -386 638,90 -8 368,82 87 624,00 1 896,61
V zahraniči (priamy investor = rezident) 10 541,90 228,18 -11 870,90 -256,95 -1 329,00 -28,78
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 170,90 25,34 -2 244,90 -48,60 -1 074,00 -23,26
  Ostatný kapitál 9 371,00 202,84 -9 626,00 -208,35 -255,00 -5,52
V SR (podnik priamej investície = rezident) 463 721,00 10 037,25 -374 768,00 -8 111,86 88 953,00 1 925,39
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 104 844,00 2 269,35 -5 283,00 -114,35 99 561,00 2 155,00
  Ostatný kapitál 358 877,00 7 767,90 -369 485,00 -7 997,51 -10 608,00 -229,61
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 143 885,90 3 143,37 -107 511,10 -2 324,43 36 374,80 818,94
  Aktíva 15 459,30 334,62 -24 716,50 -534,99 -9 257,20 -200,37
  Pasíva 128 426,60 2 808,75 -82 794,60 -1 789,44 45 632,00 1 019,31
OSTATNÉ INVESTÍCIE 825 562,40 17 875,22 -895 235,70 -19 371,07 -69 673,30 -1 495,85
Dlhodobé 62 261,40 1 353,52 -85 793,10 -1 850,66 -23 531,70 -497,14
  Aktíva 3 996,20 86,50 -7 748,60 -167,71 -3 752,40 -81,21
  Pasíva 58 265,20 1 267,02 -78 044,50 -1 682,95 -19 779,30 -415,93
Krátkodobé 763 301,00 16 521,71 -809 442,60 -17 520,41 -46 141,60 -998,71
  Aktíva 362 349,60 7 843,06 -402 142,10 -8 704,38 -39 792,50 -861,32
  Pasíva 400 951,40 8 678,64 -407 300,50 -8 816,03 -6 349,10 -137,39
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 448 634,80 31 390,59 -1 390 055,90 -30 078,82 58 578,90 1 311,77
CHYBY A OMYLY         8 002,0 213,5
CELKOVÁ BILANCIA -7 929,50 -174,80 42 098,30 998,50 34 168,80 823,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 14,00 0,20 0,00 0,00 14,00 0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 7 915,50 174,60 -42 098,30 -998,50 -34 182,80 -823,90
Vklady 7 915,50 174,60 0,00 0,00 7 915,50 174,60
Cenné papiere 0,00 0,00 -42 098,30 -998,50 -42 098,30 -998,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -13 158,00 -320,30 -13 158,00 -320,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -28 940,30 -678,20 -28 940,30 -678,20
REZERVNÉ AKTÍVA 7 929,50 174,80 -42 098,30 -998,50 -34 168,80 -823,70

Použitý kurz: USD = 46,20 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 673 771,80
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 652 243,40
BILANCIA VÝNOSOV -16 323,10
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 5 439,40
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 4 253,40
FINANČNÝ ÚČET 54 325,50
REZERVNÉ AKTÍVA -34 168,80
PRIAME INVESTÍCIE 87 624,00
  Priame investície v zahraničí -1 329,00
  Priame investície v SR 88 953,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 36 374,80
  Aktíva -9 257,20
  Pasíva 45 632,00
OSTATNÝ KAPITÁL -69 673,30
  Aktíva -43 544,90
  Pasíva -26 128,40