Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až november 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 503 145,00 10 938,65 534 238,00 11 614,63 -31 093,00 -675,98
SLUŽBY 92 708,50 2 015,53 72 677,10 1 580,04 20 031,40 435,49
  Doprava 40 997,50 891,31 18 090,60 393,30 22 906,90 498,01
  Cestovný ruch 18 337,70 398,67 12 722,20 276,59 5 615,50 122,08
  Iné služby celkom 33 373,30 725,55 41 864,30 910,15 -8 491,00 -184,60
VÝNOSY 11 421,90 248,32 25 851,30 562,02 -14 429,40 -313,70
  Kompenzácie pracovníkov 674,20 14,66 278,90 6,06 395,30 8,59
  Výnosy z investícii 10 747,70 233,66 25 572,40 555,96 -14 824,70 -322,30
BEŽNÉ TRANSFÉRY 14 074,10 305,98 8 806,60 191,46 5 267,50 114,52
BEŽNÝ ÚČET 621 349,50 13 508,48 641 573,00 13 948,15 -20 223,50 -439,67
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4 320,10 93,92 -589,00 -12,81 3 731,10 81,12
FINANČNÝ ÚČET 1 222 460,80 26 609,48 -1 169 655,80 -25 418,76 52 805,00 1 190,72
PRIAME INVESTÍCIE 368 432,50 8 009,92 -308 775,00 -6 712,94 59 657,50 1 296,99
V zahraniči (priamy investor = rezident) 9 065,70 197,09 -10 045,00 -218,38 -979,30 -21,29
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 804,70 17,49 -1 354,00 -29,44 -549,30 -11,94
  Ostatný kapitál 8 261,00 179,60 -8 691,00 -188,95 -430,00 -9,35
V SR (podnik priamej investície = rezident) 359 366,80 7 812,83 -298 730,00 -6 494,55 60 636,80 1 318,28
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 58 206,80 1 265,45 -405,00 -8,80 57 801,80 1 256,64
  Ostatný kapitál 301 160,00 6 547,38 -298 325,00 -6 485,75 2 835,00 61,63
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 132 907,30 2 916,47 -99 402,80 -2 158,09 33 504,50 758,38
  Aktíva 10 184,70 221,42 -20 900,10 -454,38 -10 715,40 -232,96
  Pasíva 122 722,60 2 695,05 -78 502,70 -1 703,71 44 219,90 991,34
OSTATNÉ INVESTÍCIE 721 121,00 15 683,09 -761 478,00 -16 547,73 -40 357,00 -864,64
Dlhodobé 56 946,80 1 242,95 -51 237,10 -1 106,75 5 709,70 136,20
  Aktíva 1 634,20 35,53 -541,10 -11,81 1 093,10 23,72
  Pasíva 55 312,60 1 207,43 -50 696,00 -1 094,94 4 616,60 112,49
Krátkodobé 664 174,20 14 440,13 -710 240,90 -15 440,98 -46 066,70 -1 000,84
  Aktíva 318 835,00 6 931,65 -356 971,10 -7 760,70 -38 136,10 -829,05
  Pasíva 345 339,20 7 508,49 -353 269,80 -7 680,28 -7 930,60 -171,79
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 226 780,90 26 703,40 -1 170 244,80 -25 431,56 56 536,10 1 271,84
CHYBY A OMYLY         7 759,30 195,83
CELKOVÁ BILANCIA -1 426,80 -27,10 45 498,70 1 055,10 44 071,90 1 028,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 14,00 0,20 0,00 0,00 14,00 0,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 1 412,80 26,90 -45 498,70 -1 055,10 -44 085,90 -1 028,20
Vklady 1 412,80 26,90 0,00 0,00 1 412,80 26,90
Cenné papiere 0,00 0,00 -45 498,70 -1 055,10 -45 498,70 -1 055,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -9 546,10 -236,10 -9 546,10 -236,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -35 952,60 -819,00 -35 952,60 -819,00
REZERVNÉ AKTÍVA 1 426,80 27,10 -45 498,70 -1 055,10 -44 071,90 -1 028,00

Použitý kurz: USD = 45,997 Sk