Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až október 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 449 475,00 9 861,67 472 218,00 10 360,66 -22 743,00 -498,99
SLUŽBY 84 502,50 1 854,02 64 917,10 1 424,31 19 585,40 429,71
  Doprava 37 260,90 817,52 16 472,30 361,41 20 788,60 456,11
  Cestovný ruch 16 965,10 372,22 11 750,80 257,82 5 214,30 114,40
  Iné služby celkom 30 276,50 664,28 36 694,00 805,08 -6 417,50 -140,80
VÝNOSY 10 121,00 222,06 24 301,60 533,19 -14 180,60 -311,13
  Kompenzácie pracovníkov 608,10 13,34 258,90 5,68 349,20 7,66
  Výnosy z investícii 9 512,90 208,72 24 042,70 527,51 -14 529,80 -318,79
BEŽNÉ TRANSFÉRY 12 647,50 277,49 7 722,20 169,43 4 925,30 108,06
BEŽNÝ ÚČET 556 746,00 12 215,24 569 158,90 12 487,58 -12 412,90 -272,34
KAPITÁLOVÝ ÚČET 3 894,80 85,45 -576,20 -12,64 3 318,60 72,81
FINANČNÝ ÚČET 1 092 823,10 24 003,95 -1 049 565,10 -23 015,13 43 258,00 988,83
PRIAME INVESTÍCIE 332 744,80 7 300,56 -276 815,00 -6 073,43 55 929,80 1 227,12
V zahraniči (priamy investor = rezident) 8 316,00 182,46 -9 358,00 -205,32 -1 042,00 -22,86
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 796,00 17,46 -1 325,00 -29,07 -529,00 -11,61
  Ostatný kapitál 7 520,00 164,99 -8 033,00 -176,25 -513,00 -11,26
V SR (podnik priamej investície = rezident) 324 428,80 7 118,10 -267 457,00 -5 868,12 56 971,80 1 249,98
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 52 724,80 1 156,80 -385,00 -8,45 52 339,80 1 148,36
  Ostatný kapitál 271 704,00 5 961,30 -267 072,00 -5 859,67 4 632,00 101,63
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 127 057,10 2 810,57 -92 624,90 -2 028,56 34 432,20 782,01
  Aktíva 12 147,60 266,52 -17 254,30 -378,57 -5 106,70 -112,04
  Pasíva 114 909,50 2 544,05 -75 370,60 -1 649,99 39 538,90 894,06
OSTATNÉ INVESTÍCIE 633 021,20 13 892,83 -680 125,20 -14 913,14 -47 104,00 -1 020,31
Dlhodobé 44 133,60 972,35 -47 979,70 -1 043,57 -3 846,10 -71,22
  Aktíva 870,50 19,10 -240,50 -5,24 630,00 13,86
  Pasíva 43 263,10 953,25 -47 739,20 -1 038,33 -4 476,10 -85,08
Krátkodobé 588 887,60 12 920,47 -632 145,50 -13 869,57 -43 257,90 -949,10
  Aktíva 282 637,60 6 201,18 -319 024,50 -6 999,57 -36 386,90 -798,38
  Pasíva 306 250,00 6 719,29 -313 121,00 -6 870,00 -6 871,00 -150,71
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 096 717,90 24 089,41 -1 050 141,30 -23 027,77 46 576,60 1 061,64
CHYBY A OMYLY         9 838,30 236,41
CELKOVÁ BILANCIA -4 605,00 -95,50 48 607,00 1 121,20 44 002,00 1 025,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,50 -53,20 -1,10 -53,20 -0,60
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 4 605,00 95,00 -48 553,80 -1 120,10 -43 948,80 -1 025,10
Vklady 4 605,00 95,00 0,00 0,00 4 605,00 95,00
Cenné papiere 0,00 0,00 -48 553,80 -1 120,10 -48 553,80 -1 120,10
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -9 013,80 -227,30 -9 013,80 -227,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -39 540,00 -892,80 -39 540,00 -892,80
REZERVNÉ AKTÍVA 4 605,00 95,50 -48 607,00 -1 121,20 -44 002,00 -1 025,70

Použitý kurz: USD = 45,578 Sk