Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až september 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 394 841,00 8 785,57 411 720,00 9 161,14 -16 879,00 -375,57
SLUŽBY 75 071,50 1 670,41 56 740,50 1 262,53 18 331,00 407,88
  Doprava 33 137,90 737,35 14 296,90 318,12 18 841,00 419,23
  Cestovný ruch 15 543,30 345,85 10 705,90 238,22 4 837,40 107,64
  Iné služby celkom 26 390,30 587,21 31 737,70 706,19 -5 347,40 -118,98
VÝNOSY 8 192,50 182,29 21 999,20 489,50 -13 806,70 -307,21
  Kompenzácie pracovníkov 529,50 11,78 239,90 5,34 289,60 6,44
  Výnosy z investícii 7 663,00 170,51 21 759,30 484,16 -14 096,30 -313,66
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11 289,00 251,19 6 361,60 141,55 4 927,40 109,64
BEŽNÝ ÚČET 489 394,00 10 889,46 496 821,30 11 054,72 -7 427,30 -165,26
KAPITÁLOVÝ ÚČET 3 334,80 74,20 -547,60 -12,18 2 787,20 62,02
FINANČNÝ ÚČET 975 775,90 21 730,18 -930 860,30 -20 709,67 44 915,60 1 020,51
PRIAME INVESTÍCIE 307 219,60 6 835,91 -256 654,00 -5 710,78 50 565,60 1 125,13
V zahraniči (priamy investor = rezident) 7 288,80 162,18 -8 450,00 -188,02 -1 161,20 -25,84
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 801,80 17,84 -1 186,00 -26,39 -384,20 -8,55
  Ostatný kapitál 6 487,00 144,34 -7 264,00 -161,63 -777,00 -17,29
V SR (podnik priamej investície = rezident) 299 930,80 6 673,73 -248 204,00 -5 522,76 51 726,80 1 150,97
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 50 598,80 1 125,87 -385,00 -8,57 50 213,80 1 117,30
  Ostatný kapitál 249 332,00 5 547,86 -247 819,00 -5 514,20 1 513,00 33,67
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 106 862,70 2 394,30 -70 850,20 -1 571,72 36 012,50 822,58
  Aktíva 869,50 19,35 -5 211,10 -115,95 -4 341,60 -96,60
  Pasíva 105 993,20 2 374,95 -65 639,10 -1 455,76 40 354,10 919,18
OSTATNÉ INVESTÍCIE 561 693,60 12 499,97 -603 356,10 -13 427,17 -41 662,50 -927,20
Dlhodobé 43 990,20 980,58 -28 493,70 -635,96 15 496,50 344,62
  Aktíva 2 942,90 65,50 -141,00 -3,14 2 801,90 62,37
  Pasíva 41 047,30 915,08 -28 352,70 -632,82 12 694,60 282,25
Krátkodobé 517 703,40 11 519,39 -574 862,40 -12 791,21 -57 159,00 -1 271,82
  Aktíva 252 300,70 5 613,90 -300 639,40 -6 689,50 -48 338,70 -1 075,60
  Pasíva 265 402,70 5 905,49 -274 223,00 -6 101,71 -8 820,30 -196,22
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 979 110,70 21 804,38 -931 407,90 -20 721,85 47 702,80 1 082,53
CHYBY A OMYLY         8 668,00 205,73
CELKOVÁ BILANCIA -3 874,30 -82,30 52 817,80 1 205,30 48 943,50 1 123,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 19,10 0,50 0,00 0,00 19,10 0,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 3 855,20 81,80 -52 817,80 -1 205,30 -48 962,60 -1 123,50
Vklady 3 855,20 81,80 0,00 0,00 3 855,20 81,80
Cenné papiere 0,00 0,00 -52 817,80 -1 205,30 -52 817,80 -1 205,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -8 808,50 -213,90 -8 808,50 -213,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -44 009,30 -991,40 -44 009,30 -991,40
REZERVNÉ AKTÍVA 3 874,30 82,30 -52 817,80 -1 205,30 -48 943,50 -1 123,00

Použitý kurz: USD = 44,942 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 468 460,50
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 469 912,50
BILANCIA VÝNOSOV -13 806,70
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 4 927,40
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 2 787,20
FINANČNÝ ÚČET 44 915,60
REZERVNÉ AKTÍVA -48 943,50
PRIAME INVESTÍCIE 50 565,60
  Priame investície v zahraničí -1 161,20
  Priame investície v SR 51 726,80
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 36 012,50
  Aktíva -4 341,60
  Pasíva 40 354,10
OSTATNÝ KAPITÁL -41 662,50
  Aktíva -45 536,80
  Pasíva 3 874,30