Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až august 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 345 506,00 7 775,19 361 204,00 8 128,45 -15 698,00 -353,26
SLUŽBY 66 809,80 1 503,47 50 488,40 1 136,18 16 321,40 367,29
  Doprava 29 181,00 656,68 12 940,90 291,22 16 240,10 365,46
  Cestovný ruch 13 876,90 312,28 9 262,00 208,43 4 614,90 103,85
  Iné služby celkom 23 751,90 534,51 28 285,50 636,53 -4 533,60 -102,02
VÝNOSY 6 865,50 154,50 18 216,30 409,94 -11 350,80 -255,44
  Kompenzácie pracovníkov 471,70 10,62 223,40 5,03 248,30 5,59
  Výnosy z investícii 6 393,80 143,88 17 992,90 404,91 -11 599,10 -261,02
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9 690,80 218,08 5 750,50 129,41 3 940,30 88,67
BEŽNÝ ÚČET 428 872,10 9 651,24 435 659,20 9 803,97 -6 787,10 -152,74
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 632,60 59,24 -464,70 -10,46 2 167,90 48,79
FINANČNÝ ÚČET 853 302,30 19 225,06 -801 849,80 -18 046,84 51 452,50 1 178,22
PRIAME INVESTÍCIE 268 370,60 6 039,35 -220 662,00 -4 965,73 47 708,60 1 073,62
V zahraniči (priamy investor = rezident) 6 239,80 140,42 -7 133,00 -160,52 -893,20 -20,10
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 800,80 18,02 -1 158,00 -26,06 -357,20 -8,04
  Ostatný kapitál 5 439,00 122,40 -5 975,00 -134,46 -536,00 -12,06
V SR (podnik priamej investície = rezident) 262 130,80 5 898,93 -213 529,00 -4 805,21 48 601,80 1 093,72
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 47 742,80 1 074,39 -341,00 -7,67 47 401,80 1 066,72
  Ostatný kapitál 214 388,00 4 824,54 -213 188,00 -4 797,53 1 200,00 27,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 95 986,00 2 180,54 -69 044,00 -1 553,75 26 942,00 626,79
  Aktíva 369,90 8,32 -19 805,00 -445,69 -19 435,10 -437,36
  Pasíva 95 616,10 2 172,21 -49 239,00 -1 108,06 46 377,10 1 064,15
OSTATNÉ INVESTÍCIE 488 945,70 11 005,17 -512 143,80 -11 527,36 -23 198,10 -522,19
Dlhodobé 39 015,90 877,54 -25 403,20 -573,86 13 612,70 303,67
  Aktíva 3 574,00 77,91 -135,00 -3,04 3 439,00 74,87
  Pasíva 35 441,90 799,63 -25 268,20 -570,82 10 173,70 228,80
Krátkodobé 449 929,80 10 127,63 -486 740,60 -10 953,50 -36 810,80 -825,86
  Aktíva 219 262,80 4 936,76 -244 696,50 -5 506,59 -25 433,70 -569,84
  Pasíva 230 667,00 5 190,88 -242 044,10 -5 446,90 -11 377,10 -256,03
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 855 934,90 19 284,30 -802 314,50 -18 057,29 53 620,40 1 227,01
CHYBY A OMYLY         9 736,80 206,23
CELKOVÁ BILANCIA -19,10 -0,50 56 589,20 1 281,00 56 570,10 1 280,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 19,10 0,50 0,00 0,00 19,10 0,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -56 589,20 -1 281,00 -56 589,20 -1 281,00
Vklady 0,00 0,00 -1 918,30 -44,20 -1 918,30 -44,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -54 670,90 -1 236,80 -54 670,90 -1 236,80
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -6 872,30 -162,60 -6 872,30 -162,60
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -47 798,60 -1 074,20 -47 798,60 -1 074,20
REZERVNÉ AKTÍVA 19,10 0,50 -56 589,20 -1 281,00 -56 570,10 -1 280,50

Použitý kurz: USD = 44,437 Sk