Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až júl 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 304 448,00 6 908,75 315 664,00 7 163,27 -11 216,00 -254,52
SLUŽBY 55 904,20 1 268,62 44 240,40 1 003,93 11 663,80 264,68
  Doprava 24 640,70 559,16 11 328,00 257,06 13 312,70 302,10
  Cestovný ruch 11 453,80 259,92 7 762,90 176,16 3 690,90 83,76
  Iné služby celkom 19 809,70 449,54 25 149,50 570,71 -5 339,80 -121,17
VÝNOSY 5 624,10 127,63 16 285,50 369,56 -10 661,40 -241,94
  Kompenzácie pracovníkov 405,70 9,21 203,90 4,63 201,80 4,58
  Výnosy z investícii 5 218,40 118,42 16 081,60 364,94 -10 863,20 -246,52
BEŽNÉ TRANSFÉRY 8 178,60 185,59 4 574,90 103,82 3 603,70 81,78
BEŽNÝ ÚČET 374 154,90 8 490,59 380 764,80 8 640,59 -6 609,90 -150,00
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 632,60 59,74 -464,70 -10,55 2 167,90 49,20
FINANČNÝ ÚČET 707 256,10 16 058,93 -680 537,80 -15 445,50 26 718,30 613,43
PRIAME INVESTÍCIE 194 356,10 4 410,47 -190 182,00 -4 315,75 4 174,10 94,72
V zahraniči (priamy investor = rezident) 5 323,30 120,80 -5 393,00 -122,38 -69,70 -1,58
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 678,30 15,39 -373,00 -8,46 305,30 6,93
  Ostatný kapitál 4 645,00 105,41 -5 020,00 -113,92 -375,00 -8,51
V SR (podnik priamej investície = rezident) 189 032,80 4 289,67 -184 789,00 -4 193,36 4 243,80 96,30
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 7 661,80 173,87 -340,00 -7,72 7 321,80 166,15
  Ostatný kapitál 181 371,00 4 115,80 -184 449,00 -4 185,65 -3 078,00 -69,85
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 72 273,30 1 647,50 -38 392,30 -871,23 33 881,00 776,28
  Aktíva 50,90 1,16 -1 747,40 -39,65 -1 696,50 -38,50
  Pasíva 72 222,40 1 646,35 -36 644,90 -831,57 35 577,50 814,77
OSTATNÉ INVESTÍCIE 440 626,70 10 000,96 -451 963,50 -10 258,53 -11 336,80 -257,57
Dlhodobé 35 704,30 812,17 -23 420,00 -533,71 12 284,30 278,46
  Aktíva 2 979,90 67,63 -126,00 -2,86 2 853,90 64,77
  Pasíva 32 724,40 744,55 -23 294,00 -530,86 9 430,40 213,69
Krátkodobé 404 922,40 9 188,79 -428 543,50 -9 724,82 -23 621,10 -536,03
  Aktíva 199 502,00 4 527,24 -218 461,10 -4 957,48 -18 959,10 -430,24
  Pasíva 205 420,40 4 661,55 -210 082,40 -4 767,34 -4 662,00 -105,79
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 709 888,70 16 118,67 -681 002,50 -15 456,05 28 886,20 662,62
CHYBY A OMYLY         8 890,70 227,17
CELKOVÁ BILANCIA -28,50 -0,50 31 195,50 740,30 31 167,00 739,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 28,50 0,50 0,00 0,00 28,50 0,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -31 195,50 -740,30 -31 195,50 -740,30
Vklady 0,00 0,00 -5 538,50 -128,10 -5 538,50 -128,10
Cenné papiere 0,00 0,00 -25 657,00 -612,20 -25 657,00 -612,20
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3 001,00 -81,90 -3 001,00 -81,90
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -22 656,00 -530,30 -22 656,00 -530,30
REZERVNÉ AKTÍVA 28,50 0,50 -31 195,50 -740,30 -31 167,00 -739,80

Použitý kurz: USD = 44,067 Sk