Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až jún 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 258 314,00 5 885,49 268 440,00 6 116,20 -10 126,00 -230,71
SLUŽBY 46 812,60 1 066,59 36 950,60 841,89 9 862,00 224,70
  Doprava 21 139,00 481,64 9 543,00 217,43 11 596,00 264,21
  Cestovný ruch 9 048,00 206,15 6 378,70 145,33 2 669,30 60,82
  Iné služby celkom 16 625,60 378,80 21 028,90 479,13 -4 403,30 -100,33
VÝNOSY 4 988,10 113,65 14 873,80 338,89 -9 885,70 -225,24
  Kompenzácie pracovníkov 347,70 7,92 161,40 3,68 186,30 4,24
  Výnosy z investícii 4 640,40 105,73 14 712,40 335,21 -10 072,00 -229,48
BEŽNÉ TRANSFÉRY 6 882,10 156,80 3 588,80 81,77 3 293,30 75,04
BEŽNÝ ÚČET 316 996,80 7 222,53 323 853,20 7 378,75 -6 856,40 -156,22
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 284,10 52,04 -363,70 -8,29 1 920,40 43,75
FINANČNÝ ÚČET 636 097,90 14 500,79 -603 699,80 -13 757,20 32 398,10 743,59
PRIAME INVESTÍCIE 179 221,00 4 083,41 -173 782,00 -3 959,49 5 439,00 123,92
V zahraniči (priamy investor = rezident) 9 281,80 211,48 -9 565,00 -217,93 -283,20 -6,45
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 577,80 13,16 -320,00 -7,29 257,80 5,87
  Ostatný kapitál 8 704,00 198,31 -9 245,00 -210,64 -541,00 -12,33
V SR (podnik priamej investície = rezident) 169 939,20 3 871,93 -164 217,00 -3 741,56 5 722,20 130,38
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 6 808,20 155,12 -216,00 -4,92 6 592,20 150,20
  Ostatný kapitál 163 131,00 3 716,81 -164 001,00 -3 736,64 -870,00 -19,82
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 66 101,70 1 511,62 -31 557,70 -719,02 34 544,00 792,60
  Aktíva 34,00 0,77 -1 787,20 -40,72 -1 753,20 -39,95
  Pasíva 66 067,70 1 510,84 -29 770,50 -678,30 36 297,20 832,55
OSTATNÉ INVESTÍCIE 390 775,20 8 905,76 -398 360,10 -9 078,69 -7 584,90 -172,94
Dlhodobé 31 216,10 714,45 -20 104,30 -460,42 11 111,80 254,03
  Aktíva 2 386,70 55,35 -124,00 -2,83 2 262,70 52,53
  Pasíva 28 829,40 659,10 -19 980,30 -457,60 8 849,10 201,50
Krátkodobé 359 559,10 8 191,31 -378 255,80 -8 618,27 -18 696,70 -426,96
  Aktíva 181 620,70 4 137,12 -194 863,60 -4 439,82 -13 242,90 -302,70
  Pasíva 177 938,40 4 054,19 -183 392,20 -4 178,45 -5 453,80 -124,26
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 638 382,00 14 552,83 -604 063,50 -13 765,49 34 318,50 787,34
CHYBY A OMYLY         6 033,60 160,57
CELKOVÁ BILANCIA -3 793,70 -85,00 37 289,40 876,70 33 495,70 791,70
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 28,50 0,50 0,00 0,00 28,50 0,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 3 765,20 84,50 -37 289,40 -876,70 -33 524,20 -792,20
Vklady 3 765,20 84,50 0,00 0,00 3 765,20 84,50
Cenné papiere 0,00 0,00 -37 289,40 -876,70 -37 289,40 -876,70
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3 025,20 -80,10 -3 025,20 -80,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -34 264,20 -796,60 -34 264,20 -796,60
REZERVNÉ AKTÍVA 3 793,70 85,00 -37 289,40 -876,70 -33 495,70 -791,70

Použitý kurz: USD = 43,890 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 305 390,60
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 305 126,60
BILANCIA VÝNOSOV -9 885,70
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 3 293,30
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 1 920,40
FINANČNÝ ÚČET 32 398,10
REZERVNÉ AKTÍVA -33 495,70
PRIAME INVESTÍCIE 5 439,00
  Priame investície v zahraničí -283,20
  Priame investície v SR 5 722,20
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 34 544,00
  Aktíva -1 753,20
  Pasíva 36 297,20
OSTATNÝ KAPITÁL -7 584,90
  Aktíva -10 980,20
  Pasíva 3 395,30