Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až máj 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 210 254,00 4 810,31 219 316,00 5 017,64 -9 062,00 -207,33
SLUŽBY 39 044,00 893,27 30 400,00 695,51 8 644,00 197,76
  Doprava 17 743,00 405,93 7 708,00 176,35 10 035,00 229,59
  Cestovný ruch 7 567,00 173,12 4 881,00 111,67 2 686,00 61,45
  Iné služby celkom 13 734,00 314,21 17 811,00 407,49 -4 077,00 -93,28
VÝNOSY 4 431,00 101,38 11 244,00 257,25 -6 813,00 -155,87
  Kompenzácie pracovníkov 264,00 6,04 128,00 2,93 136,00 3,11
  Výnosy z investícii 4 167,00 95,34 11 116,00 254,32 -6 949,00 -158,98
BEŽNÉ TRANSFÉRY 5 736,00 131,23 2 912,00 66,62 2 824,00 64,61
BEŽNÝ ÚČET 259 465,00 5 936,19 263 872,00 6 037,02 -4 407,00 -100,83
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 845,00 42,21 -322,00 -7,37 1 523,00 34,84
FINANČNÝ ÚČET 515 411,10 11 797,71 -480 837,60 -11 003,48 34 573,50 794,23
PRIAME INVESTÍCIE 140 924,10 3 224,14 -137 538,60 -3 146,69 3 385,50 77,46
V zahraniči (priamy investor = rezident) 7 899,10 180,72 -8 218,00 -188,02 -318,90 -7,30
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 491,10 11,24 -265,00 -6,06 226,10 5,17
  Ostatný kapitál 7 408,00 169,48 -7 953,00 -181,95 -545,00 -12,47
V SR (podnik priamej investície = rezident) 133 025,00 3 043,42 -129 320,60 -2 958,67 3 704,40 84,75
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 4 885,00 111,76 -229,60 -5,25 4 655,40 106,51
  Ostatný kapitál 128 140,00 2 931,66 -129 091,00 -2 953,42 -951,00 -21,76
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 58 573,60 1 343,68 -23 581,40 -539,51 34 992,20 804,18
  Aktíva 16,00 0,37 -242,80 -5,55 -226,80 -5,19
  Pasíva 58 557,60 1 343,32 -23 338,60 -533,95 35 219,00 809,36
OSTATNÉ INVESTÍCIE 315 913,40 7 229,88 -319 717,60 -7 317,28 -3 804,20 -87,40
Dlhodobé 24 531,00 563,24 -15 628,70 -359,60 8 902,30 203,64
  Aktíva 489,10 11,39 -118,00 -2,70 371,10 8,69
  Pasíva 24 041,90 551,85 -15 510,70 -356,90 8 531,20 194,95
Krátkodobé 291 382,40 6 666,64 -304 088,90 -6 957,68 -12 706,50 -291,04
  Aktíva 148 040,20 3 387,17 -155 759,50 -3 563,56 -7 719,30 -176,38
  Pasíva 143 342,20 3 279,47 -148 329,40 -3 394,13 -4 987,20 -114,66
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 517 256,10 11 839,92 -481 159,60 -11 010,84 36 096,50 829,08
CHYBY A OMYLY         4 447,80 122,95
CELKOVÁ BILANCIA -5 337,70 -119,80 41 475,00 971,00 36 137,30 851,20
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 28,80 0,50 0,00 0,00 28,80 0,50
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 5 308,90 119,30 -41 475,00 -971,00 -36 166,10 -851,70
Vklady 5 308,90 119,30 0,00 0,00 5 308,90 119,30
Cenné papiere 0,00 0,00 -41 475,00 -971,00 -41 475,00 -971,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -2 018,20 -57,70 -2 018,20 -57,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -39 456,80 -913,30 -39 456,80 -913,30
REZERVNÉ AKTÍVA 5 337,70 119,80 -41 475,00 -971,00 -36 137,30 -851,20

Použitý kurz: USD = 43,709 Sk