Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až apríl 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 163 047,00 3 805,77 168 980,00 3 944,26 -5 933,00 -138,49
SLUŽBY 29 404,00 686,34 23 878,00 557,35 5 526,00 128,99
  Doprava 13 788,00 321,83 6 300,00 147,05 7 488,00 174,78
  Cestovný ruch 5 593,00 130,55 3 587,00 83,73 2 006,00 46,82
  Iné služby celkom 10 023,00 233,95 13 991,00 326,57 -3 968,00 -92,62
VÝNOSY 3 507,00 81,86 5 231,00 122,10 -1 724,00 -40,24
  Kompenzácie pracovníkov 218,00 5,09 92,00 2,15 126,00 2,94
  Výnosy z investícii 3 289,00 76,77 5 139,00 119,95 -1 850,00 -43,18
BEŽNÉ TRANSFÉRY 4 175,00 97,45 2 210,00 51,58 1 965,00 45,87
BEŽNÝ ÚČET 200 133,00 4 671,42 200 299,00 4 675,30 -166,00 -3,87
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 385,00 32,33 -302,00 -7,05 1 083,00 25,28
FINANČNÝ ÚČET 406 202,00 9 475,18 -374 157,70 -8 734,24 32 044,30 740,94
PRIAME INVESTÍCIE 107 551,90 2 510,43 -107 155,90 -2 501,19 396,00 9,24
V zahraniči (priamy investor = rezident) 6 162,90 143,85 -6 564,00 -153,21 -401,10 -9,36
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 325,90 7,61 -211,00 -4,93 114,90 2,68
  Ostatný kapitál 5 837,00 136,24 -6 353,00 -148,29 -516,00 -12,04
V SR (podnik priamej investície = rezident) 101 389,00 2 366,58 -100 591,90 -2 347,97 797,10 18,61
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 312,00 53,97 -81,90 -1,91 2 230,10 52,05
  Ostatný kapitál 99 077,00 2 312,61 -100 510,00 -2 346,06 -1 433,00 -33,45
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 53 676,10 1 246,97 -19 899,30 -464,48 33 776,80 782,49
  Aktíva 16,00 0,37 -1 010,90 -23,60 -994,90 -23,22
  Pasíva 53 660,10 1 246,60 -18 888,40 -440,89 34 771,70 805,71
OSTATNÉ INVESTÍCIE 244 974,00 5 717,77 -247 102,50 -5 768,57 -2 128,50 -50,80
Dlhodobé 16 874,00 393,55 -14 233,30 -333,03 2 640,70 60,52
  Aktíva 634,90 14,86 -117,00 -2,73 517,90 12,13
  Pasíva 16 239,10 378,69 -14 116,30 -330,30 2 122,80 48,39
Krátkodobé 228 100,00 5 324,23 -232 869,20 -5 435,54 -4 769,20 -111,32
  Aktíva 112 279,90 2 620,80 -115 478,40 -2 695,45 -3 198,50 -74,65
  Pasíva 115 820,10 2 703,42 -117 390,80 -2 740,10 -1 570,70 -36,67
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 407 587,00 9 507,50 -374 459,70 -8 741,29 33 127,30 766,21
CHYBY A OMYLY         10 347,40 239,56
CELKOVÁ BILANCIA -123,00 1,20 43 431,70 1 000,70 43 308,70 1 001,90
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -35,30 -0,80 -35,30 -0,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 123,00 -1,20 -43 396,40 -999,90 -43 273,40 -1 001,10
Vklady 0,00 0,00 -5 225,40 -120,40 -5 225,40 -120,40
Cenné papiere 123,00 -1,20 -38 171,00 -879,50 -38 048,00 -880,70
  Obligácie a zmenky 123,00 -1,20 0,00 0,00 123,00 -1,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -38 171,00 -879,50 -38 171,00 -879,50
REZERVNÉ AKTÍVA 123,00 -1,20 -43 431,70 -1 000,70 -43 308,70 -1 001,90

Použitý kurz: USD = 42,842 Sk