Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až marec 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 121 591,00 2 854,99 128 381,00 3 014,42 -6 790,00 -159,43
SLUŽBY 22 182,00 520,84 18 028,00 423,30 4 154,00 97,54
  Doprava 10 433,00 244,97 4 723,00 110,90 5 710,00 134,07
  Cestovný ruch 4 265,00 100,14 2 482,00 58,28 1 783,00 41,87
  Iné služby celkom 7 484,00 175,73 10 823,00 254,13 -3 339,00 -78,40
VÝNOSY 2 874,00 67,48 4 065,00 95,45 -1 191,00 -27,96
  Kompenzácie pracovníkov 169,00 3,97 74,00 1,74 95,00 2,23
  Výnosy z investícii 2 705,00 63,51 3 991,00 93,71 -1 286,00 -30,20
BEŽNÉ TRANSFÉRY 2 997,00 70,37 1 639,00 38,48 1 358,00 31,89
BEŽNÝ ÚČET 149 644,00 3 513,68 152 113,00 3 571,65 -2 469,00 -57,97
KAPITÁLOVÝ ÚČET 972,00 22,82 -281,00 -6,60 691,00 16,22
FINANČNÝ ÚČET 293 619,10 6 893,24 -278 322,90 -6 535,57 15 296,20 357,68
PRIAME INVESTÍCIE 77 506,10 1 819,86 -76 976,90 -1 807,44 529,20 12,43
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 936,10 45,46 -2 299,00 -53,98 -362,90 -8,52
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 324,10 7,61 -185,00 -4,34 139,10 3,27
  Ostatný kapitál 1 612,00 37,85 -2 114,00 -49,64 -502,00 -11,79
V SR (podnik priamej investície = rezident) 75 570,00 1 774,40 -74 677,90 -1 753,46 892,10 20,95
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2 029,00 47,64 -113,90 -2,67 1 915,10 44,97
  Ostatný kapitál 73 541,00 1 726,76 -74 564,00 -1 750,78 -1 023,00 -24,02
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 26 961,30 633,06 -13 201,80 -309,98 13 759,50 323,08
  Aktíva 16,00 0,38 -902,70 -21,20 -886,70 -20,82
  Pasíva 26 945,30 632,68 -12 299,10 -288,79 14 646,20 343,90
OSTATNÉ INVESTÍCIE 189 151,70 4 440,32 -188 144,20 -4 418,15 1 007,50 22,17
Dlhodobé 14 379,90 336,64 -11 559,10 -271,89 2 820,80 64,75
  Aktíva 613,80 14,41 -21,00 -0,49 592,80 13,92
  Pasíva 13 766,10 322,23 -11 538,10 -271,39 2 228,00 50,83
Krátkodobé 174 771,80 4 103,68 -176 585,10 -4 146,26 -1 813,30 -42,58
  Aktíva 85 904,90 2 017,07 -85 341,90 -2 003,85 563,00 13,22
  Pasíva 88 866,90 2 086,62 -91 243,20 -2 142,41 -2 376,30 -55,80
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 294 591,10 6 916,06 -278 603,90 -6 542,16 15 987,20 373,90
CHYBY A OMYLY         4 884,00 113,37
CELKOVÁ BILANCIA -3 016,10 -70,30 21 418,30 499,60 18 402,20 429,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 3 013,50 70,30 -21 418,30 -499,60 -18 404,80 -429,30
Vklady 0,00 0,00 -2 071,60 -48,30 -2 071,60 -48,30
Cenné papiere 3 013,50 70,30 -19 346,70 -451,30 -16 333,20 -381,00
  Obligácie a zmenky 3 013,50 70,30 0,00 0,00 3 013,50 70,30
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -19 346,70 -451,30 -19 346,70 -451,30
REZERVNÉ AKTÍVA 3 016,10 70,30 -21 418,30 -499,60 -18 402,20 -429,30

Použitý kurz: USD = 42,59 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 146 409,00
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 143 773,00
BILANCIA VÝNOSOV -1 191,00
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 1 358,00
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 691,00
FINANČNÝ ÚČET 15 296,20
REZERVNÉ AKTÍVA -18 402,20
PRIAME INVESTÍCIE 529,20
  Priame investície v zahraničí -362,90
  Priame investície v SR 892,10
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 13 759,50
  Aktíva -886,70
  Pasíva 14 646,20
OSTATNÝ KAPITÁL 1 007,50
  Aktíva 1 155,80
  Pasíva -148,30