Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január až február 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 74 991,00 1 772,63 80 157,00 1 894,74 -5 166,00 -122,11
SLUŽBY 14 894,00 352,06 10 975,00 259,43 3 919,00 92,64
  Doprava 6 994,00 165,32 3 095,00 73,16 3 899,00 92,16
  Cestovný ruch 3 018,00 71,34 1 654,00 39,10 1 364,00 32,24
  Iné služby celkom 4 882,00 115,40 6 226,00 147,17 -1 344,00 -31,77
VÝNOSY 2 254,00 53,28 2 352,00 55,60 -98,00 -2,32
  Kompenzácie pracovníkov 103,00 2,43 44,00 1,04 59,00 1,39
  Výnosy z investícii 2 151,00 50,85 2 308,00 54,56 -157,00 -3,71
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1 726,00 40,80 912,00 21,56 814,00 19,24
BEŽNÝ ÚČET 93 865,00 2 218,77 94 396,00 2 231,32 -531,00 -12,55
KAPITÁLOVÝ ÚČET 587,00 13,88 -223,00 -5,27 364,00 8,60
FINANČNÝ ÚČET 160 450,90 3 792,73 -156 213,90 -3 692,93 4 237,00 99,79
PRIAME INVESTÍCIE 41 912,30 990,72 -42 148,00 -996,29 -235,70 -5,57
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1 023,30 24,19 -1 451,00 -34,30 -427,70 -10,11
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 96,30 2,28 -47,00 -1,11 49,30 1,17
  Ostatný kapitál 927,00 21,91 -1 404,00 -33,19 -477,00 -11,28
V SR (podnik priamej investície = rezident) 40 889,00 966,53 -40 697,00 -961,99 192,00 4,54
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 155,00 27,30 -27,00 -0,64 1 128,00 26,66
  Ostatný kapitál 39 734,00 939,23 -40 670,00 -961,35 -936,00 -22,13
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 9 560,60 225,99 -6 633,90 -156,81 2 926,70 69,18
  Aktíva 16,00 0,38 -517,50 -12,23 -501,50 -11,85
  Pasíva 9 544,60 225,61 -6 116,40 -144,58 3 428,20 81,04
OSTATNÉ INVESTÍCIE 108 978,00 2 576,02 -107 432,00 -2 539,83 1 546,00 36,18
Dlhodobé 7 643,50 180,64 -5 345,80 -126,73 2 297,70 53,91
  Aktíva 1 571,40 37,18 -14,00 -0,33 1 557,40 36,85
  Pasíva 6 072,10 143,46 -5 331,80 -126,40 740,30 17,06
Krátkodobé 101 334,50 2 395,38 -102 086,20 -2 413,10 -751,70 -17,72
  Aktíva 54 588,30 1 290,39 -50 543,00 -1 194,73 4 045,30 95,66
  Pasíva 46 746,20 1 104,99 -51 543,20 -1 218,37 -4 797,00 -113,39
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 161 037,90 3 806,60 -156 436,90 -3 698,21 4 601,00 108,40
CHYBY A OMYLY         3 275,10 76,95
CELKOVÁ BILANCIA -3 165,20 -73,40 10 510,30 246,20 7 345,10 172,80
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 3 162,60 73,40 -10 510,30 -246,20 -7 347,70 -172,80
Vklady 0,00 0,00 -409,20 -9,60 -409,20 -9,60
Cenné papiere 3 162,60 73,40 -10 101,10 -236,60 -6 938,50 -163,20
  Obligácie a zmenky 3 162,60 73,40 0,00 0,00 3 162,60 73,40
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -10 101,10 -26,20 -10 101,10 -26,20
REZERVNÉ AKTÍVA 3 165,20 73,40 -10 510,30 -246,20 -7 345,10 -172,80

Použitý kurz: USD = 42,31 Sk