Dáta za zvolené obdobie

 

Platobná bilancia SR - január 2000

 
  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 34 338,00 823,71 36 725,00 880,97 -2 387,00 -57,26
SLUŽBY 6 955,00 166,84 5 378,00 129,01 1 577,00 37,83
  Doprava 3 242,00 77,77 1 630,00 39,10 1 612,00 38,67
  Cestovný ruch 1 616,00 38,77 774,00 18,57 842,00 20,20
  Iné služby celkom 2 097,00 50,30 2 974,00 71,34 -877,00 -21,04
VÝNOSY 710,00 17,03 1 101,00 26,41 -391,00 -9,38
  Kompenzácie pracovníkov 49,00 1,18 18,00 0,43 31,00 0,74
  Výnosy z investícii 661,00 15,86 1 083,00 25,98 -422,00 -10,12
BEŽNÉ TRANSFÉRY 834,00 20,01 342,00 8,20 492,00 11,80
BEŽNÝ ÚČET 42 837,00 1 027,59 43 546,00 1 044,59 -709,00 -17,01
KAPITÁLOVÝ ÚČET 235,00 5,64 -182,00 -4,37 53,00 1,27
FINANČNÝ ÚČET 81 080,90 1 945,04 -80 893,10 -1 940,46 187,80 4,58
PRIAME INVESTÍCIE 24 778,50 594,39 -27 329,00 -655,58 -2 550,50 -61,18
V zahraniči (priamy investor = rezident) 457,00 10,96 -637,00 -15,28 -180,00 -4,32
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 62,00 1,49 -40,00 -0,96 22,00 0,53
  Ostatný kapitál 395,00 9,48 -597,00 -14,32 -202,00 -4,85
V SR (podnik priamej investície = rezident) 24 321,50 583,43 -26 692,00 -640,30 -2 370,50 -56,86
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 283,50 6,80 -26,00 -0,62 257,50 6,18
  Ostatný kapitál 24 038,00 576,63 -26 666,00 -639,67 -2 628,00 -63,04
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 4 239,00 101,69 -946,90 -22,71 3 292,10 78,97
  Aktíva 27,30 0,65 -246,10 -5,90 -218,80 -5,25
  Pasíva1) 4 211,70 101,03 -700,80 -16,81 3 510,90 84,22
OSTATNÉ INVESTÍCIE 52 063,40 1 248,96 -52 617,20 -1 262,17 -553,80 -13,21
Dlhodobé 6 419,80 154,02 -3 771,90 -90,46 2 647,90 63,57
  Aktíva 962,00 23,10 -321,00 -7,70 641,00 15,40
  Pasíva 5 457,80 130,92 -3 450,90 -82,76 2 006,90 48,17
Krátkodobé 45 643,60 1 094,94 -48 845,30 -1 171,72 -3 201,70 -76,78
  Aktíva 26 063,10 625,25 -24 514,00 -588,05 1 549,10 37,21
  Pasíva 19 580,50 469,68 -24 331,30 -583,67 -4 750,80 -113,99
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 81 315,90 1 950,68 -81 075,10 -1 944,83 240,80 5,85
CHYBY A OMYLY         1 559,00 38,26
CELKOVÁ BILANCIA -1 140,80 -26,70 2 231,60 53,80 1 090,80 27,10
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -52,70 -1,40 -52,70 -1,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 1 140,80 26,70 -2 178,90 -52,40 -1 038,10 -25,70
Vklady 1 140,80 26,70 0,00 0,00 1 140,80 26,70
Cenné papiere 0,00 0,00 -2 178,90 -52,40 -2 178,90 -52,40
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 091,10 -26,20 -1 091,10 -26,20
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -1 087,80 -26,20 -1 087,80 -26,20
REZERVNÉ AKTÍVA 1 140,80 26,70 -2 231,60 -53,80 -1 090,80 -27,10

Použitý kurz: USD = 41,69 Sk
1) inkasá vrátane emisie vládnych eurobondov 22 634,2 mil. Sk
1) platby vrátane splátok bondov NBS 8 727,7 mil. Sk