2005

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2005

(v mil. SKK)

Kód Položka 2005
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995
Čistá pozícia -574 187 -583 373 -617 390 -721 222
8 995 A
Aktíva 832 209 804 737 833 341 803 825
4 505
Priame investície v zahraničí 24 370 24 642 26 323 19 074
4 510
Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 28 192 28 033 29 046 23 654
4 530
Ostatný kapitál -3 822 -3 391 -2 723 -4 580
4 602
Portfóliové investície 111 460 118 555 120 737 113 388
4 610
Majetkové cenné papiere 15 994 15 434 16 847 13 120
4 619
Dlžobné cenné papiere 95 466 103 121 103 890 100 268
4 703
Ostatné investície 155 538 165 388 176 042 176 825
4 706
Obchodné úvery 68 717 75 134 73 842 75 000
4 714
Pôžičky 58 551 63 793 68 376 70 510
4 730
Hotovosť a vklady 19 785 20 770 29 985 29 174
4 736
Ostatné aktíva 8 486 5 691 3 839 2 141
4 800
Rezervné aktíva 540 842 496 152 510 239 494 539
8 995 B
Pasíva 1 406 396 1 388 109 1 450 731 1 525 047
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 629 577 664 011 676 964 755 760
4 560
Majetkový kapitál & reinvestovaný zisk 578 577 590 363 603 444 670 540
4 580
Ostatný kapitál 51 000 73 648 73 520 85 220
4 652
Portfóliové investície 230 596 177 101 218 240 195 427
4 660
Majetkové cenné papiere 13 170 15 830 16 902 17 192
4 669
Dlžobné cenné papiere 217 426 161 272 201 338 178 234
4 753
Ostatné investície 546 223 546 997 555 527 573 861
4 756
Obchodné úvery 78 939 84 716 84 603 98 069
4 764
Pôžičky 210 830 211 781 210 267 182 091
4 780
Hotovosť a vklady 210 375 204 037 209 751 244 105
4 786
Ostatné pasíva 46 079 46 463 50 906 49 596
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS