2004

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2004

(v mil. SKK)

Kód Položka 2004
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995
Čistá pozícia -395 306 -431 709 -452 434 -540 283
8 995 A
Aktíva 647 244 658 371 686 260 688 174
4 505
Priame investície v zahraničí 28 451 21 259 25 664 23 985
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 23 118 24 204 26 625 27 960
4 530
Ostatný kapitál 5 333 -2 945 -961 -3 975
4 602
Portfóliové investície 66 913 72 258 71 553 91 631
4 610
Majetkové cenné papiere 13 171 13 714 13 853 15 677
4 619
Dlžobné cenné papiere 53 742 58 544 57 700 75 954
4 703
Ostatné investície 149 034 158 823 159 541 147 585
4 706
Obchodné úvery 67 292 66 940 71 464 61 624
4 714
Pôžičky 59 776 60 674 62 667 62 591
4 730
Hotovosť a vklady 15 120 22 628 19 322 20 894
4 736
Ostatné aktíva 6 846 8 581 6 088 2 476
4 800
Rezervné aktíva 402 846 406 031 429 502 424 973
8 995 B
Pasíva 1 042 550 1 090 080 1 138 694 1 228 457
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 537 231 559 639 578 592 623 386
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 495 540 515 781 532 255 570 920
4 580
Ostatný kapitál 41 691 43 858 46 337 52 466
4 652
Portfóliové investície 150 423 188 033 191 028 200 917
4 660
Majetkové cenné papiere 15 874 12 866 13 132 13 120
4 669
Dlžobné cenné papiere 134 549 175 166 177 896 187 797
4 753
Ostatné investície 354 896 342 409 369 074 404 154
4 756
Obchodné úvery 78 110 82 471 83 696 81 181
4 764
Pôžičky 195 812 184 307 183 650 180 800
4 780
Hotovosť a vklady 53 572 62 075 83 065 115 264
4 786
Ostatné pasíva 27 402 13 556 18 663 26 909
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS