2003

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2003

(v mil. SKK)

Kód Položka 2003
Q1 Q2 Q3 Q4
8 995
Čistá pozícia -258 453 -275 004 -257 574 -408 546
8 995 A
Aktíva 619 443 626 080 625 686 648 924
4 505
Priame investície v zahraničí 28 084 30 664 31 896 27 287
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 19 028 19 126 19 245 22 378
4 530
Ostatný kapitál 9 056 11 538 12 651 4 909
4 602
Portfóliové investície 30 130 45 979 49 694 60 844
4 610
Majetkové cenné papiere 1 827 4 182 5 200 14 723
4 619
Dlžobné cenné papiere 28 303 41 798 44 495 46 120
4 703
Ostatné investície 184 296 166 540 173 742 160 848
4 706
Obchodné úvery 65 185 68 021 65 756 61 101
4 714
Pôžičky 59 646 59 693 61 364 62 625
4 730
Hotovosť a vklady 35 109 26 741 35 786 23 968
4 736
Ostatné aktíva 24 356 12 086 10 835 13 155
4 800
Rezervné aktíva 376 932 382 897 370 354 399 945
8 995 B
Pasíva 877 896 901 084 883 260 1 057 470
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 375 718 396 024 407 544 519 339
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 334 201 358 932 378 283 478 647
4 580
Ostatný kapitál 41 518 37 092 29 261 40 692
4 652
Portfóliové investície 151 264 137 802 123 370 140 928
4 660
Majetkové cenné papiere 30 249 21 972 16 973 16 243
4 669
Dlžobné cenné papiere 121 015 115 830 106 398 124 685
4 753
Ostatné investície 350 914 367 259 352 346 397 203
4 756
Obchodné úvery 78 669 81 816 82 060 83 782
4 764
Pôžičky 200 708 205 608 187 913 216 603
4 780
Hotovosť a vklady 30 181 36 694 29 592 51 597
4 786
Ostatné pasíva 41 356 43 141 52 780 45 221
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS