2000

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2000

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 2000
8 995
Čistá pozícia -223 449
8 995 A
Aktíva 477 513
4 505
Priame investície v zahraničí 17 671
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 15 114
4 530
Ostatný kapitál 2 557
4 602
Portfóliové investície 15 921
4 610
Majetkové cenné papiere 693
4 619
Dlžobné cenné papiere 15 229
4 703
Ostatné investície 236 169
4 706
Obchodné úvery 54 201
4 714
Pôžičky 88 251
4 730
Hotovosť a vklady 87 627
4 736
Ostatné aktíva 6 090
4 800
Rezervné aktíva 207 752
8 995 B
Pasíva 700 962
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 225 659
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 177 141
4 580
Ostatný kapitál 48 518
4 652
Portfóliové investície 127 609
4 660
Majetkové cenné papiere 13 644
4 669
Dlžobné cenné papiere 113 964
4 753
Ostatné investície 347 695
4 756
Obchodné úvery 76 535
4 764
Pôžičky 244 437
4 780
Hotovosť a vklady 15 714
4 786
Ostatné pasíva 11 009
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS