1998

Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 1998

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 1998
8 995
Čistá pozícia -160 927
8 995 A
Aktíva 381 151
4 505
Priame investície v zahraničí 15 069
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 13 989
4 530
Ostatný kapitál 1 080
4 602
Portfóliové investície 14 999
4 610
Majetkové cenné papiere 1 293
4 619
Dlžobné cenné papiere 13 706
4 703
Ostatné investície 231 334
4 706
Obchodné úvery 41 791
4 714
Pôžičky 97 802
4 730
Hotovosť a vklady 85 139
4 736
Ostatné aktíva 6 603
4 800
Rezervné aktíva 119 748
8 995 B
Pasíva 542 078
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 107 773
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 78 568
4 580
Ostatný kapitál 29 205
4 652
Portfóliové investície 57 186
4 660
Majetkové cenné papiere 3 771
4 669
Dlžobné cenné papiere 53 415
4 753
Ostatné investície 377 118
4 756
Obchodné úvery 68 852
4 764
Pôžičky 241 597
4 780
Hotovosť a vklady 46 289
4 786
Ostatné pasíva 20 381
 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS