1997

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 1997
8 995
Čistá pozícia -41764
8 995 A
Aktíva 370354
4 505
Priame investície v zahraničí 8136
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 7384
4 530
Ostatný kapitál 752
4 602
Portfóliové investície 11479
4 610
Majetkové cenné papiere 2467
4 619
Dlžobné cenné papiere 9012
4 703
Ostatné investície 224739
4 706
Obchodné úvery 40305
4 714
Pôžičky 89634
4 730
Hotovosť a vklady 90027
4 736
Ostatné aktíva 4773
4 800
Rezervné aktíva 126000
8 995 B
Pasíva 412118
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 72445
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 57390
4 580
Ostatný kapitál 15055
4 652
Portfóliové investície 20700
4 660
Majetkové cenné papiere 5449
4 669
Dlžobné cenné papiere 15251
4 753
Ostatné investície 318973
4 756
Obchodné úvery 63712
4 764
Pôžičky 182913
4 780
Hotovosť a vklady 47617
4 786
Ostatné pasíva 24731

 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS