1996

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 1996
8 995
Čistá pozícia 17312
8 995 A
Aktíva 328875
4 505
Priame investície v zahraničí 5832
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 5048
4 530
Ostatný kapitál 784
4 602
Portfóliové investície 8984
4 610
Majetkové cenné papiere 5449
4 619
Dlžobné cenné papiere 3535
4 703
Ostatné investície 189719
4 706
Obchodné úvery 39729
4 714
Pôžičky 86070
4 730
Hotovosť a vklady 59620
4 736
Ostatné aktíva 4300
4 800
Rezervné aktíva 124340
8 995 B
Pasíva 311563
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 65243
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 50790
4 580
Ostatný kapitál 14453
4 652
Portfóliové investície 17941
4 660
Majetkové cenné papiere 1979
4 669
Dlžobné cenné papiere 15962
4 753
Ostatné investície 228379
4 756
Obchodné úvery 53498
4 764
Pôžičky 134290
4 780
Hotovosť a vklady 23170
4 786
Ostatné pasíva 17421

 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS