1995

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 1995
8 995
Čistá pozícia 83964
8 995 A
Aktíva 300291
4 505
Priame investície v zahraničí 4096
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 3285
4 530
Ostatný kapitál 811
4 602
Portfóliové investície 7645
4 610
Majetkové cenné papiere 6917
4 619
Dlžobné cenné papiere 728
4 703
Ostatné investície 174339
4 706
Obchodné úvery 36553
4 714
Pôžičky 86919
4 730
Hotovosť a vklady 45436
4 736
Ostatné aktíva 5431
4 800
Rezervné aktíva 114211
8 995 B
Pasíva 216327
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 38354
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 34345
4 580
Ostatný kapitál 4009
4 652
Portfóliové investície 17977
4 660
Majetkové cenné papiere 1282
4 669
Dlžobné cenné papiere 16695
4 753
Ostatné investície 159996
4 756
Obchodné úvery 46774
4 764
Pôžičky 103847
4 780
Hotovosť a vklady 8531
4 786
Ostatné pasíva 843

 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS