1994

MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(v mil. SKK)

KÓD POLOŽKA 1994
8 995
Čistá pozícia 71569
8 995 A
Aktíva 263352
4 505
Priame investície v zahraničí 5205
4 510
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 4436
4 530
Ostatný kapitál 769
4 602
Portfóliové investície 13417
4 610
Majetkové cenné papiere 13267
4 619
Dlžobné cenné papiere 150
4 703
Ostatné investície 176176
4 706
Obchodné úvery 38503
4 714
Pôžičky 90879
4 730
Hotovosť a vklady 37117
4 736
Ostatné aktíva 9677
4 800
Rezervné aktíva 68554
8 995 B
Pasíva 191782
4 555
Priame investície vo vykazujúcej ekonomike 28058
4 560
Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk 24332
4 580
Ostatný kapitál 3726
4 652
Portfóliové investície 18219
4 660
Majetkové cenné papiere 1738
4 669
Dlžobné cenné papiere 16481
4 753
Ostatné investície 145505
4 756
Obchodné úvery 47605
4 764
Pôžičky 91442
4 780
Hotovosť a vklady 4138
4 786
Ostatné pasíva 2321

 Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS